ترکیب:

Gonadorlin (as diacetate tetrahydrate)         50 mg

Excipients q.s.f                                          1 mg

مشخصات:سیستورلین هورمونی سنتتیک (هورمون آزادکننده گنادورلین –GnRH) است که از لحاظ ساختار شیمیایی و عملکرد فیزیولوژیک با گنادورلین مترشحه از هیپوتالاموس همسان می‌باشد.

این هورمون هیچ‌گونه خصلت آنتی‌ژنی ندارد و تزریق‌های مکرر آن سبب تولید آنتی‌بادی ضد GnRHنخواهد شد.

کیست‌های فولیکولی از فولیکول‌های بالغی به‌وجود می‌آیند که اوولاسیون انجام نداده‌اند و یا به‌صورت کامل به جسم زرد تبدیل نشده‌اند.

حضور این نوع فولیکول‌ها سبب بروز فحلی‌های نامنظم و مکرری می‌گردد که در نهایت می‌تواند منتهی به جنون جنسی (Nymphomania)شود. این کیست‌های فولیکولی در اثر ترشح ناکافی هورمون ایجادکننده جسم زرد در گنادها (Gonadotrphic Luteinising Hormone)از غده هیپوفیز ایجاد می‌گردند.

سیستورلین با تحریک ترشح هورمون‌های گنادوتروفیک به ویژه  LH  موجب تحریک پاره‌شدن کیست‌های فولیکولی می‌گردد.

موارد مصرف: گاو

درمان کیست‌های فولیکولی گاو همراه یا بدون علائم جنون جنسی

تنظیم سیکل فحلی

دوز و نحوه مصرف:تزریق عضلانی یا داخل وریدی

یک‌بار تزریق به  میزان 2ml برای هر گاو (برابر با mcg100 گنادورلین) کافی می‌باشد.

زمان پرهیز:ندارد.

بسته‌بندی: ویال‌ 20ml