شكل‌ دارويي ‌: محلول‌ خوراكي‌
تركيب‌ : هر ميلي‌ليتر حاوي‌ كليستين‌ سولفات‌)2000000  واحد بين‌المللي‌ مي‌باشد.
فارماكوكينتيك ‌: كليستين‌ اندوتوكسين‌هاي‌باكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌ را خنثي‌ مي‌نمايد. كليستين‌ پس‌ ازتجويز خوراكي‌ جذب‌ روده‌اي‌ ندارد. بنابراين‌ حضوركامل‌ آنتي‌بيوتيك‌ در داخل‌ روده‌ با توجه‌ به‌ غلظت‌ آن‌ ازارزش‌ بالايي‌ برخوردار است‌.
موارد مصرف ‌: كليستين‌ عليه‌ باكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌نظير اشرشياكلي‌، سالمونلا، كمپيلوباكترو و سرپوليناهيوديسنتريه‌ به‌ خوبي‌ عمل‌ مي‌نمايد.
كليستين‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌ باكتريسيد بوده‌ كه‌ هم‌ در مرحله‌ فعال‌ تكثير و هم‌ در مرحله‌ خاموش‌ (كه‌ متابوليسم‌ باكتري‌كاهش‌ يافته‌ است‌) روي‌ باكتري‌ها مؤثر است‌.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
طيور: 75000 واحد بين‌المللي‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌بدن‌ در روز به‌ مدت‌ 3 روز در آب‌ آشاميدني‌، معادل‌0.25 ميلي‌ليتر از محلول‌ سوژيكلاي‌ به‌ ازاي‌ هر ليتر آب‌آشاميدني‌ به‌ مدت‌ 3 روز.
گوساله‌ و بره‌: 50000 واحد بين‌المللي‌ به‌ ازاي‌ هركيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ هر 12 ساعت‌ يك‌ بار به‌ مدت‌ 3 تا 4روز در آب‌ آشاميدني‌ يا مخلوط‌ با غذاي‌ مايع‌، معادل‌ 0.25 ميلي‌ليتر از محلول‌ سوژيكلاي‌ براي‌ 10 كيلوگرم‌وزن‌ زنده‌، روزي‌ 2 بار به‌مدت‌ 3 تا 4 روز.
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌:
گوشت‌ و فرآورده‌هاي‌ گوشتي‌: 7 روز
تخم‌مرغ‌: ندارد.
شرایط نگهداری : دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته‌بندي ‌: بطري‌هاي‌ نیم  و یک ليتري‌