دسته دارويي: آنتي بيوتيك

شكل دارويي : پودر محلول در آب

تركيب: هر گرم پودر حاوي 300 ميلي گرم سولفاكلوزاين مونوهيدارت ( ملح سديم) مي‌باشد.

مكانيسم اثر: اين سولفاناميد وسيع الطيف با پارا آمينوبنزوئيك اسيد (PABA)تبديل شونده به اسيد فوليك آنتاگونيسم دارد.در حالي كه اسيد فوليك براي بقاي زندگي كوكسيدياها و باكتري ها كاملاً ضروري است. تاثير سولفاكلوزاين در مرحله دوم فعاليت شيزونت‌ها در كوكسيديوز بسيار قابل توجه است.

موارد مصرف : ائي- اس –بي- تري براي درمان كوكسيديوز ناشي از ايمرياهاي مختلف شامل اميريا نكاتريكس، تيفي موريوم و پاستورلوز( وباي طيور) موثر است، همچنين ائي-اس- بي –تري را مي‌توان براي درمان كوكسيديوز در بره، گوساله و خرگوش به كار برد.

مقدار و روش مصرف: پودر محلول در آب ائي- اس –بي- تري‌ به صورت خوراكي و از طريق آب آشاميدني يا همراه غذا تجويز مي‌شود. در طيور دو روش زير توصيه مي‌گردد:

1 -درمان عادي كوكسيديوز: روزانه 100-50 ميلي گرم سولفاكلوزاين براي هر كيلوگرم وزن بدن يا يك ساشه 100 گرمي در 100 ليتر آب آشاميدني، به مدت 3 روز متوالي در اختيار طيور قرار گيرد. در موارد ديگري با E.necatrix, E.tennellaمقدار درماني را به يك ساشه 100 گرمي در 50 ليتر آب آَشاميدني افزايش دهيد.

2- درمان متناوب كوكسيديوز: در اين حالت يك ساشه 100 گرمي را در 100 ليتر آب آشاميدني حل كرده ودر روز هاي 1و 3و 5 و چنانچه ضروري باشد روزهاي 7و 9 و يا با ترتيب ديگري در روز هاي 1و 2و 5 ودر صورت ضرورت روزهاي 6و 9 در اختيار طيور قرار داده شود.

در واحدهايي كه شيوع كوكسيديوز غالباً مشاهده مي‌شود، برنامه خوراندن سولفاكلوزاين به مدت 2 تا 3 روز پشت سر هم در سومين و پنجمين هفته زندگي جوجه ها توصيه مي‌شود. مقدار داروي داخل دان 20 ساشه در يك تن غذا است.

مقدار و روش مصرف:

در گوسفند و بز: 1200 ميلي گرم سلولفاكلوزاين براي هر كيلوگرم وزن بدن يا يك ساشه 100 گرمي را در 10 ليتر آب حل نموده و 12 ميلي ليتر را براي هر 10 كيلوگرم وزن بدن تجويز نماييد.

نكات قابل توجه:

1- محلول را بلافاصله قبل از مصرف تهيه كرده و بعد از تهيه بلافاصله مورد استفاده قرار دهيد.

2- در طول درمان به جز آب محتوي دارو، آب آَشاميدني ديگري در اختيار طيور نباشد مگر آنكه مصرف آب آشاميدني بيش از مقدار پيش بيني شده باشد.

3- تغيير در برنامه غذايي طيور تحت درمان، ضروري نيست

4- در طول درمان و پس از خاتمه آن افزودن ويتامين‌ها، تميز و ضدعفوني كردن قفس‌ها بسيار مفيد است.

5- خوراندن سولفاكلوزاين در مرغ هاي تخمگذار بايد پيش از آغاز تخمگذاري و در مرغ هاي گوشتي در سن 2 تا 5 هفتگي انجام شود.

6- درمان هميشه زير نظر دامپزشك انجام شود.

عوارض جانبي: با وجود قابليت تحمل سولفاكلوزاين در طيور، احتمال بروز خون ريزي در جوجه‌ها كه معمولاً پس از مصرف سولفاناميدها ديده مي‌شود، وجود دارد. بنابراين لازم است از خوراندن بيش از ميزان توصيه شده از سولفاكلوزاين اجتناب شود. در صورت بروز خون ريزي مي بايد با افزودن ويتامين Kبه جيره طيور نسبت به رفع اين مشكل اقدام گردد.

زمان پرهيز ازمصرف:

1- نيمچه گوشتي: گوشت: 14 روز پس از آخرين مصرف دارو

2- مرغ تخمگذار: تخم مرغ: 14 روز پس از آخرين مصرف دارو

3- بوقلمون: گوشت: 14 روز پس از آخرين مصرف دارو

شرايط نگهداري:در محل خشك و خنك و به دور از نور مستقيم آفتاب و رطوبت نگهداري شود