گروه دارويي: آنتي بيوتيك سولفاميدي

شكل دارويي : محلول تزريقي 100 ميلي ليتري

تركيب: در هر 100 ميلي ليتر

16.68 gr

Sulfadimethoxin

4 gr

Trimethoprim

0.1 gr

Parahydroxy benzoate

0.9 ml

Benzylic Alcohol

حيوان هدف: گاو، گوسفند و بز

موارد مصرف : درمان عفونت هاي دستگاه تنفس ( رينيت، برونشيت، پنوموني) ، عفونت هاي دستگاه ادراري –تناسلي ( سستيت،واژينيت، اورتريت، نفريت و متريت)، عفونت هاي پوستي، ورم پستان، عفونت‌هاي گوش، دهان، چشم، انواع سپتي سمي و …

مكانيسم عمل دارو:

سولفاميدها و تري‌متوپريم هر دو از سنتز اسيد فوليك باكتري ها در مراحل مختلف آنزيمي جلوگيري نموده و موجب جلوگيري از تشكيل اسيد فوليك مي‌شود و نهايتاً DNAباكتري سنتز نمي‌شود.

مقدار و روش مصرف:

تزريق زير جلدي، عضلاني و وريدي: يك ميلي ليتر به ازاي 15 كيلوگرم وزن بدن در روز به مدت حداكثر سه روز

دوره پرهيز از مصرف:

گوشت: 12روز          شير: بعد از 6روز

موارد منع مصرف: در گوساله هاي با سن كمتر از يك ماه و در گاوهاي شيرده ترجيحاً مصرف نشود.

عوارض جانبي: در صورت درمان طولاني مشكلاتي از جمله رسوب دارو  در كليه امكان وقوع دارد.

موارد احتياط:هم زمان با ويتامين هاي گر وه Bاز جمله اسيد فوليك و نيكوتيناميد و يا ويتامين K، املاح كلسيم و دارو هاي آنتي اسيد مصرف نشود. در موارد نارسايي كبدي و كليوي در گاو و گوساله با احتياط مصرف شود.

شرايط نگهداري:در جاي خشك و خنك نگهداري شود.

نوع بسته بندي:ويال هاي شيشه اي 100 ميلي ليتري