دسته دارويي:  سولفوناميد

تركيب:    هر بولوس حاوي 5/2 گرم سولفاديميدين مي‌باشد.

مكانيسم اثر: سولفاديميدين ، سولفاناميد گسترده طيفي است كه در رقابت با پارا آمينوبنزوئيل اسيد، سبب مهار اسيد فوليك و در نتيجه وقفه در سنتز پروتئين باكتري ها ميگردد و باكتريواستاتيك مي باشد.

متعاقب تجويز خوراكي دارو به سرعت از دستگاه گوارش جذب گرديده و به خوبي در بافت هاي بدن انتشار مي‌يابد.

جذب سريع سولفاديميدين از دستگاه گوارش و ثبات نسبتاً طولاني دارو در خون موجب تاثير مطلوب درماني دارو مي‌شود. دارو به ويژه در كبد تغيرات متابوليكي ( استيلاسيون و كونژوگاسيون) پيدا نموده و بخش عمده آن  از طريق ادرار و نيز مقدار كمي از طريق مدفوع ، صفرا، تعريق و شير دفع مي‌شود.

موارد مصرف : سولفاديميدين طيف ضد ميكروبي وسيعي برروي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي دارد.

مانند: استرپتوكوك، استافيلوكوك،اشرشياكولي،سالمونلا، پاستورلا، كلاميديا، و نوكارديا و تك ياخته هايي نظير كوكسيديا و توكسوپلاسما.

گونه‌هايي از پزودوموناس، لپتوسپيرا و پروتئوس به اين دارو نسبتاً مقاوم هستند. سولفاديميدين به شكل خوراكي در درمان عفونت‌هاي سيستميك حساس به سولفاديميدن در گوشتخواران و نشخواركنندگان ، طيور و بوقلمون تجويز مي‌گردد.

گوستخواران: پنوموني و آنتريت

نشخواركنندگان:ديفتري گوساله ها، گنديدگي سم، اكتينوباسیلوز، متريت، پلي آرتريت، ورم پستان

 طيور خانگي و بوقلمون: وباي مرغان و كريزاي عفوني

مقدار و روش مصرف:

گوشتخواران : شروع درمان : 55 ميلي گرم سولفاديميدين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز اول (نصف بولوس به‌ازاي هر 20 كيلوگرم وزن)

ادامه درمان: 5/27 ميلي گرم سولفاديميدين به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده در روزهاي دوم ، سوم، چهارم و پنجم ( 4/1 بولوس به ازاي هر 20 كيلوگرم وزن)

نشخواركنندگان: شروع درمان: 220 ميلي گرم سولفاديميدين به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده در روز هاي دوم ، سوم و چهارم

طيور خانگي و بوقلمون: 196-134 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده روزانه به مدت 4 روز متوالي ( هر 10 قطعه يك بولوس همراه با آب آشاميدني يا دان)

موارد منع مصرف و تداخلات دارويي :مصرف در نارسايي‌هاي كبدي و كليوي، توام با دارو هاي آنتي‌اسيد ، املاح كلسيم ، ويتامين Kو حساسيت به دارو منع شده است.

در گاوهاي شير ده 20 ماهه و بيشتر، گوساله ها تا يك ماهگي و طيور تخمگذار نبايد مصرف شود.

موارد احتياط: دارو را بيش از 7 روز متوالي نبايد مصرف شود. افزودن تركيباتي كه مزه آب را تغيير داده و در نتيجه باعث افزايش مصرف آب و دارو شود، توصيه مي‌شود.

اثرات جانبي: اسهال، استفراغ، كريستالوري و انسداد مجاري ادراري، ضعف عضلاني، بروز علايم حساسيتي و بثورات جلدي و آنمي هموليتيك ديده شده است.

شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت گاو و گوساله : 10 روز

گوشت گوسفند و بز: 10 روز

گوشت طيور گوشتي: 10 روز

شير: 4 روز

بسته بندي: بليسترهاي 10 عددي در جعبه هاي 5 عددي