دسته دارويي:  ضد كوكسیديوز( سولفاكينوكسالين+ دياوردين)

شكل دارويي:  محلول خوراكي

تركيب دارو: هر ميلي ليتر محلول حاوي

سولفاكنيوكسالين           6/25 كيلوگرم

دياوردين                  4/6 ميلي گرم

مكانيسم اثر: سولفاكينوكسالين جزو دسته سولفاناميدها بوده و از طريق مداخله در توليد اسيد فوليك باعث توقف متابوليسم و اختلال در سنتز پروتئين‌ها مي‌شود.

دياوردين از دسته دارو هاي متوقف كننده  DHFR(Dihydrofolate Reductase)مي‌باشد.

مصرف توام سولفاكينوكسالين و دياوريدين طيف اثر ضد ميكروبي و ضد تك ياخته اي سولفاكينوكسالين را افزايش مي‌دهد.

فارماكوكينتيك: سولفاكينوكسالين به آساني در دستگاه گوارش جذب شده و سطح سرمي آن به تدريج بالا مي‌رود .

غلظت خوني آن به مدت  كافي باقي مي ماند. دفع اين دارو از طريق ادرار و مدفوع انجام مي‌شود.

موارد مصرف: سولفاكنيوكسالين و دياوردين هر يك به تنهايي برعليه انواع عوامل مولد كوكسيديوز موثر بوده و استفاده توام اين دو دارو خواص درماني يكديگر را تشديد مي نمايد.

به طور كلي استفاده از اين دارو در موارد زير توصيه مي‌شود.

-درمان اسهال هاي خوني طيور ناشي از عوامل ايجاد كننده كوكسيديوز

– كوكسيديوز روده كور ( سكال) ناشي از ايمريا تنلا

– كوكسيديوز روده كوچك ناشي ايمريا آسرولينا، ايرمياماكسيما و ايمريانكاتريكس

– كنترل مرگ و مير وباي طيور ناشي از پاستورلا مولتوسيدا (P. Multocidia)و كاهش ميزان شيوع تيفوئيد ناشي از سالمونلا گاليناروم در بوقلمون

– به منظور پيشگيري از تلفات جنين و كاهش  قدرت جوجه درآوري در مواقعي كه خطر كوكسيديوز گله‌هاي مرغ مادر را تهديد مي‌كند.

– كنترل و درمان كوكسيديوز گاو، گوسفند ، بز، سگ و گربه

مقدار و روش مصرف :دو قاشق سوپخوري ( 30 ميلي ليتر) در هر 10 ليتر آب آشاميدني يا تمام محتويات شيشه را در 83 ليتر آب آَشاميدني ريخته و به مدت 3 روز در اختيار طيور قرار دهيد، سپس درمان را به مدت دو روز قطع نموده و مجدداً 3 روز ادامه دهيد

(3 روز درمان- 2 روز فاصله- 3 روز درمان).

در بعضي موارد كوكسيديوز روده اي ممكن است به يك درمان سه روزه ديگر نيز احتياج باشد

(سه روز درمان- دو روز فاصله –سه روز درمان –دوروز فاصله- سه روز درمان).

 به منظور پيشگيري از بروز كوكسيديوز گاو، گوسفند، سگ و گربه 5 ميلي ليتر از محلول را به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن در آب آشاميدني حل نموده و به مدت 3 روز به دام بخورانيد.

بسته بندي: شيشه 25 ميلي ليتري