محلول استریل تزریقی سولفاديازين + تري متوپريم
تركيب:‌‌ ‌
هر ميلي ليتر از دارو حاوي 200 ميلي گرم سولفاديازين(سديم) و 40 ميلي گرم تري متوپريم مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
اين دارو تركيبي از يك نوع سولفاميد (سولفاديازين) و دي آمينوپيريميدين (تري متوپريم) مي باشد كه از طريق مهار آنزيم‌PABA  در روند ساخت اسيدفوليك در مراحل مختلف آنزيمي ممانعت ايجاد كرده و در نتيجه فعاليت حياتي باكتري متوقف مي گردد. اين دو ماده با اثر سينرژيسم بر يكديگر از تشكيل اسيد دي هيدروفوليك كه براي ساخت اسيدنوكلئيك لازم بوده ممانعت به عمل مي آورند.‌
موارد مصرف:
اين دارو جهت درمان شرايط حاد، تحت حاد و مزمن در درمان عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس به تري متوپريم و سولفاديازين در اسب، گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه توصيه مي گردد. طيف درماني دارو شامل بعضي از گونه هاي استافيلوكوك، استرپتوكوك، اشرشياكلي، اكتينوباسيلوس، اكتينومايسس، كلبسيلا، ليستريا منوسيتوژنز، سالمونلا، پرتئوس ميرابيليس، پاستورلا، آنتروباكتر آئروژنز، هموفيلوس، آنفلوانزا، ويبريو، بروسلا و كورينه باكتريوم ها مي شود.‌
اين دارو مي تواند در درمان عفونت هاي ادراري – تناسلي، گوارشي، تنفسي و عفونت هاي ديگر از جمله عفونت سم، تورم مفصل، ورم پستان، عفونت هاي چشم، گوش و دهان موثر واقع شود.‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
گاو: 1 ميلي ليتر از محلول به ازاء هر 16 كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق داخل عضلاني يا تزريق آهسته داخل وريدي‌
اسب: 1 ميلي ليتر از محلول به ازاي هر 16 كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق آهسته داخل وريدي‌
سگ و گربه: 1 ميلي ليتر از محلول به ازاي هر 8 كيلوگرم وزن بدن تنها از طريق زيرپوستي‌
جايگاه توصيه شده براي تزريق در سگ، پوست شل بالاي گردن مي باشد.‌
شرايط نگهداري:
در دماي بين 25-15 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:‌
گوشت: 10روز پس از آخرين تزريق‌
شير: 3 روز پس از آخرين تزريق‌
موارد منع مصرف:‌
اين دارو در حيوانات با نارسايي هاي كبدي يا كليوي و همچنين در موارد حساسيت به سولفاناميدها ممنوعيت مصرف دارد.‌
موارد احتياط:
مصرف طولاني دارو ممكن است منجربه كاهش اسيدفوليك، ديسكرازي خوني و كريستالوري گردد. آماس موضعي موقت در محل تزريق دارو و نيز بروز شوك به دنبال تزريق سريع وريدي مي تواند رخ دهد.‌
بسته بندي:
در ويال هاي 50 ميلي ليتري