جهت کنترل توزیع و دریافت محلول واکسن از طریق آب آشامیدنی

خصوصیات:

1. به سرعت در آبی با دمای(20°C) 68°F    حل می‌شود. مقادیر بیشتر از PPm10 کلر آزاد را در مدت 10 دقیقه در دمای  35 درجه سانتی گراد (°95 فارنهایت)  خنثی می‌نماید.

 2. سوامیون رنگ محلول واکسن را آبی تیره می‌کند و کنترل توزیع واکسن را در سطح گله مقدور می‌سازد.

3. زبان و چینه‌دان جوجه به مدت 3-1ساعت تحت تأثیر ماده رنگی مجاز خوراکی موجود در سوامیون به رنگ آبی در می‌آید.

4. با مشاهده رنگ آبی در زبان، اطراف نوک و چینه‌دان پرنده می توان از دریافت واکسن توسط جوجه‌ها مطمئن شد.

5. با مصرف سوامیون به جای شیر خشک مشکل احتمالی رسوب واکسن توسط ذرات شیر خشک حل نشده در آب از بین می رود.

نحوه مصرف:

1. مقدار آب مورد نیاز جهت واکسیناسیون را آماده کنید.

2. به ازای هر 100 لیتر آب از یک قرص سوامیون استفاده کنید.

3. برای خنثی‌سازی کلر آب به مدت 10 دقیقه صبر کنید و سپس با همزن پلاستیکی محلول را به‌هم بزنید.

4. واکسن را در محلول آماده شده حل کنید. توجه فرمایید که سرپوش پلاستیکی ویال واکسن حتما در زیر سطح آب باز شود تا از مجاورت هوا با واکسن ممانعت به عمل آید.

5. محلول واکسن را توزیع کنید.

6. در مواردی که احتمال خطر خنثی‌سازی ویروس واکسن توسط کلر آب مصرفی وجود دارد می‌توان بعد از واکسیناسیون، مجددا سوامیون را در آب مصرفی طیور استفاده کرد.

طریقه نگه‌داری: در مکان خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگه‌داری شود.

چگونگی ارزیابی دریافت واکسن توسط پرنده:

می‌توان در انتهای واکسیناسیون، نحوه توزیع و دریافت واکسن را به روش زیر کنترل کرد.

100 پرنده را به‌صورت زیر انتخاب کرده و رنگی بودن زبان و چینه‌دان آن‌ها را بررسی کنید.

پرورش در بستر:

4گروه 25تایی پرنده از نقاط مختلف سالن را بررسی و در جدول زیر یادداشت کنید.

مجموع

تعداد پرنده

بستر

25

4

3

2

1

1

گروه

2

3

4

پرورش در قفس:

10 پرنده از 10 قفس در نقاط مختلف سالن را بررسی و در جدول زیر یادداشت کنید.

مجموع

تعداد پرنده

قفس

10

4

3

2

1

1

تعداد قفس

2

10

درصد موارد رنگی را محاسبه کنید. اگر در  مدت زمان 3 ساعت بعد از شروع تجویز واکسن، حداقل 90% نمونه‌ها دارای زبان‌ و چینه‌دان‌ رنگین بودند، واکسیناسیون به طور  صحیح انجام شده است.