ترکيب : هر کيلوگرم از محصول حاوي 250 گرم سولفاديازين و 50 گرم تري متوپريم  است .

 
موارد مصرف :
اين دارو جهت درمان و کنترل سپتي سمي در جوجه ها و عفونت ثانويه ناشي از E.Coli پس از ابتلا گله به گامبرو ، عفونت Stunting syndrome ، سندرم کليه و کبد چرب و همچنين عفونتهاي پس از واکسيناسيون مصرف ميشود .

 
ميزان و روش مصرف :
يک کيلوگرم از داروي سولتريميکس 300 را با هر يک تن خوراک به خوبي مخلوط نموده ، بطوريکه  300ppm مواد فعال در ترکيب خوراک حاصل شده و به مدت 10 روز به طور متوالي مصرف شود .
ابتدا مقدار توصيه شده دارو را با مقداري از جيره هم زده و سپس پيش مخلوط تهيه شده را با دقت کافي با بقيه جيره مخلوط نمائيد . از اختلاط کامل و يکنواخت دارو با جيره مطمئن شويد.

 
موارداحتياط :
ـ اين دارو در طيور مبتلا به نارسايي شديد کبدي و کليوي با احتياط مصرف شود .
ـ اين دارو در طيور حساس به سولفاناميدها و طيور تخمگذار مصرف نشود .
ـ دارو بايد دور از دسترس اطفال نگهداري شود .
ـ هنگام مخلوط کردن اين دارو از دستکش ، لباس و ماسک ضد غبار استفاده شود .

 
زمان پرهيز از مصرف :
ـ در طول دوره درمان ، طيور نبايد به مصرف خوراک انسان برسد .
ـ دارو 5 روز قبل از کشتار بايد از جيره غذايي حذف شود .

 
شرايط نگهداري : در مکان خشک و خنک (25 ـ 2 درجه سانتيگراد) نگهداري شود .

 
بسته بندي : کيسه هاي  5 کيلو گرمي