گروه دارويي: آنتي بيوتيك + كورتيكواستروئيد

شكل دارويي:  سوسپانسيون تزريقي 100 ميلي ليتري

تركيب:  در هر 100 ميلي‌ليتر

10 gr

Ampicilin trhydrate

25 M.U.I

Colistin sulphate

0.025 gr

Dexamethasone Acetate

0.9ml

Benzyl Alcohol

18 mg

BHA

اختصاصات : سودي بيو ، داراي فرمولاسيون منحصر به فرد مي باشد و براي انواع عفونت هاي كمپلكس ناشي از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي كه همراه با التهاب نيز مي باشد توصيه مي‌شود و پس از تريق سريعاً تاثير خود را نشان مي‌دهد.

حيوان هدف  : انواع تك سميان، گاو، گوسفند، بز ، سگ ، گربه و انواع طيور

موارد  مصرف :  آمپي سيلين نوعي پني سيلين وسيع الطيف مي باشد كه برروي انواع كلستريديا، كورينه باكتريوم پيوژنز، استافيلوكوكها ، استرپتوكوك ها، عفونت هاي تنفسي و تمام ميكروب هاي گرم مثبت موثر است.

كلستين نيز برروي كولي باسيل ها( اي- كولاي)، سالمونلا، سودو موناس، هموفيلوس و انواع اسهال هاي ميكروبي و ميكروب هاي گرم منفي موثر است.

مزيت توام بودن آمپي سيلين همراه با كلستين و دگزامتازون:

الف- اثر سينرژيستي دو آنتي بيوتيك برروي يكديگر

ب- برروي طيف بسيار وسيعي از ميكروب هاي گرم منفي و تا گرم مثبت مي‌باشد.

ج- اثرات سريع كلستين متعاقباً با قدرت وسيع آمپي سيلين برروي ميكروبها تكميل مي‌گردد.

د- وجود دگزامتازون موجب كاهش تورم، التهاب، حساسيت و استرس ايجاد شده در دام مي‌شود.

مكانيسم عمل دارو: آمپي سيلين با تداخل در فعاليت آنزيم ترانس پپتيداز و استحكام ديواره سلولي باكتري ها و كلستين با تاثير بر غشاء سلول و تغيير در قابليت نفود آن سبب مرگ با كتري‌هاي حساس مي‌شوند.

دگزامتازون موجب كاهش لنفوسيت هاي در گردش شده و اثر ضد آلرژيك و ضد التهابي داشته و در متابوليسم كربوهيدارت و پروتئين دخالت مي نمايد.

مقدار و روش مصرف:  10 ميلي ليتر به ازاي هر 100 كيلوگرم وزن بدن روزانه به مدت سه روز از طريق تزريق عضلاني يا صفاقي يا زير جلدي ( در موارد شديد بيماري ميزان دوز تا دو برابر قابل افزايش مي باشد).

دوره پرهيز از مصرف :

گوشت: 21 روز                                                          شير: 6 روز

موارد منع مصرف: در دام هاي آبستن به ويژه در ماه هاي آخر آبستني و مرغ هاي تخمگذار مصرف نشود.

عوارض جانبي:  ندارد.

موارد احتياط:  در صورتي كه مخاط روده، دچار تخريب شده باشد جذب كلستين از راه خوراكي باعث ايجاد حساسيت مي‌شود. در دام هايي كه نارسايي كبدي و كليوي دارند با احتياط مصرف شود.

شرايط نگهداري:  در جاي خشك و خنك نگهداري شود.

نوع بسته بندي :ويال هاي شيشه اي 100 ميلي ليتري