سالينومايسين 12%
پودر مخلوط در دان

 
دسته دارویی: كوكسيديواستات يونوفره.

 
ترکیب: هر گرم پودر حاوی 120 میلی گرم سالينومايسين سديم است.

 
موارد مصرف:
برای پيشگيری و كنترل بيماری كوكسيديوز (اسهال خونی) ناشی از عوامل: E.mivati، E.necatrix، E.maxima، E.brunetti، E.acervulina، E.tenella مورد استفاده قرار می گيرد.

 
ميزان مصرف:
– جوجه گوشتی: 500 گرم سالينومايسين 12% در هر تن دان از يک روزگی تا 5 روز قبل از كشتار.
– پولت تخمگذار: 500- 350 گرم سالينومايسين 12% در هر تن دان از يك روزگی تا پايان هفته ی شانزدهم.

 
موارد منع مصرف:
– در طيور مادر و طيور تخمگذار از 16 هفتگی به بعد از مصرف اين دارو پرهيز گردد.
– اين دارو در اسب و بو قلمون منع مصرف دارد.
– از مصرف توام اين دارو با تيامولين خودداری گردد. حداقل فاصله زمانی بين مصرف اين دو دارو از يكديگر 7 روز می باشد.

 
زمان پرهيز از مصرف:
5 روز قبل از كشتار از مصرف اين دارو خودداری شود.

 
شرایط نگهداری:
در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

 
بسته بندی: پاكت های 5 كيلوگرمی.