شکل دارویی :  سوسپانسیون خوراکی
تركیب: هر ميلي‌ليتر محلول فنازول 2.5%، ‌ حاوي‌ 25 ميلي‌گرم‌ فنبندازول‌ می باشد.
موارد مصرف‌:: ‌:
فنبندازول‌ بر مراحل نوزادهای در حال رشد و خفته و بالغ نماتودهای لوله گوارش گوسفند و بز و بالغ کرمهای ریوی آنها، بالغ سستودهای لوله گوارش نشخوارکنندگان، نماتودهای بالغ و سستودهای لوله گوارش تک سمی ها و گوشتخواران موثر است.
همچنین مانند بنزیمیدازول ها داراي‌ اثرات‌ تخم‌كشي‌می باشدو نحوه اثر آن بر کرمهای مختلف حیوانات به شرح زیر  است:
نشخواركنندگان‌ :  همونکوس ،استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، نماتودیروس، بونوستومم، کوپریا، نئوآسکاریس، اوزوفاگوستومم،  شابرتیا، تریشوریس و سستودهای بالغ
تک سمی ها :  استرونگل های بزرگ و کوچک، آسکاریس،اکسییور و استرونژیلوئیدس
سگ و گربه : آسکاریس ها، انکیلوستوما،تریشوریس و سستودها
مقدار و روش‌ مصرف  ‌: این دارو را باید با استفاده از دستگاه خوراندن داروی مایع  (Drenching Gun)  به حیوان خورانید. بطری حاوی سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
دز مصرفی این سوسپانسیون در حیوانات مختلف به شرح زیر می باشد:
گوسفند و بز :10- 5   ميلي‌گرم‌ فنبندازول‌ به‌ ازاي‌ يك‌ كيلوگرم‌ وزن زنده‌ دام  (2-1‌ ميلي‌ليتر براي‌ 5 كيلوگرم‌ وزن‌زنده)  و در صورت آلودگی به سستودها مصرف  10 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده ‌توصيه‌ مي‌شود.
گاو :7.5 میلی‌گرم‌ فنبندازول‌ به‌ ازاي‌ يك‌ كيلوگرم‌وزن‌ زنده دام‌  3 ميلي‌ليتر براي‌ 10 كيلوگرم‌ وزن زنده‌‌) توصیه می شود.
در آلودگي‌هاي‌ انگلي‌ دستگاه‌ تنفس( دیکتیوکولوس آرنفیلدی)‌، مقدار 10ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام به‌ مدت‌5 روزمتوالي‌ قادر است‌ آلودگي‌ را به‌ خوبي‌ مهار و محدود نمايد.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
• از يخ‌زدگي‌ سوسپانسيون‌ جلوگيري‌شود.
• در صورت ایجاد آلودگي‌ مجدد از محيط‌ آلوده‌، ضروری است درمان‌ در دام‌هاتكرار گردد.
• براي‌ دام‌هايي‌كه‌ در مراحل‌ مختلف‌ آبستني‌ و فقر تغذيه‌اي‌ قرار دارند به‌راحتي‌ قابل‌ تجويز مي‌باشد.
زمان‌ پرهيز از مصرف :
گوشت: 7 روز
شیر: 3 روز
شرایط‌ نگهداری :‌ دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی‌ :  بطري‌ های يك‌ ليتري