ضد انگل – سوسپانسیون خوراکی

 

دسته دارویی:ضد انگل

شکل دارویی:سوسپانسیون خوراکی

ترکیب دارو : هر میلی لیتر محلول حاوی 25 میلی گرم ماده موثر فنبندازول است.

مکانیسم اثر:انگل‌های داخلی از طریق سیستم بی‌هوازی برای سوخت وساز استفاده می‌کنند که در این رابطه آنزیم های فومارات ردوکتازو سوکسینات دهیدروژناز موجب سنتر ATPو تولید انرژی می‌شوند.

فنبندازول با جلوگیری از اثر آنزیم های فومارات ردوکتاز و سوکسینات دهیدروژناز موجب توقف تولید ATPو در نتیجه فلج عضلانی و مرگ انگل می‌شود.

فارماکوکینتیک:جذب این دارو از مخاط روده بسیار کم است وبه طور کلی می توان گفت که جذب بسیار آرام و کندی دارد و در نتیجه در دستگاه گوارش بر بسیاری از انگل های گوارشی دارای تاثیرات درمانی مناسب و قابل توجهی است.

بیشترین مقدار فنبندازول ( 90%) از طریق مدفوع و مقدار کمی از آن از طریق ادرار دفع می‌شود.

فنبندازول 10 تا 12 ساعت   پس از مصرف مقادیر درمانی ، بر مراحل لاروی و تخم انگل‌ها اثرات مهارکنندگی خود را اعمال می نماید واین در حالی است که بر مراحل بالغ انگل نیز 90 تا 100 درصد تاثیرات درمانی دارد.

موارد   مصرف : 

فنبندازول برای درمان آلودگی مراحل بالغ و نابالغ گونه های حساس نماتودهای دستگاه گوارش و کرم های نواری نشخوارکنندگان ، تک سمی ها و حیوانات کوچک موثر است.

فنبندازول دارای اثرات تخم کشی   برروی تخم کرم‌های گرد می باشد.

فنبندازول با حداقل مقادیر درمانی نه تنها بر کرم های بالغ بلکه در مراحل تکاملی کرم های نیز اثرات   ضد انگلی دارد به طوری که اثرات مهارکنندگی دارو بر مراحل لاروی و نابالغ برخی گونه های نمانودها بسیار وسیع است ( تا 100 درصد).

 در آلودگی‌های ناشی از آسکاریس‌ها، متعاقب تجویز خوراکی فنبندازول ملاحظه شده است که این دارو با ایجاد وقفه در مصرف انرژی توسط کرم همانند یک نوروتوکسین عمل می نماید.

   آزمایش های انجام شده در گوسفندهای مبتلا به تریکوسترونژیلوس و همونکوس نشان داده است که دفع تخم انگل در فاصله 24 ساعت پس از تجویز دارو به کلی کاهش یافته به طوری 31 تا 36 ساعت بعد هیچ نوع تخم انگی در مدفوع مشاهده نشده است. 12 ساعت بعد از تجویز فنیندازول 90 تا 100 درصد مراحل تکاملی انگل بخصوص مرحله سوم عفونت لاروی متوقف شده وپیشرفتی نخواهد داشت.

فنبندازول برای درمان آلودگی های انگلی دستگاه گوارش ودستگاه تنفس در حیوانات مختلف به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نشخوارکنندگان (گاو، گوسفند، بز):تریکوسترونژیلوئیده، استرونژیلوئیده، انکیلوستومائیده، استرونژیلوئیدس، نئوآسکاریس، ترشیوریس، مونیزیا و کاپیلاریا، به طور کلی فنبندازول برای درمان آلودگی‌های   دستگاه گوارش ناشی از مراحل بالغ و نابالغ نماتودها و آلودگی ناشی از کرم های نواری (مونیزیاها) و آلودگی کرم‌های ریوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تک‌سمی‌ها:استرونژیلوس بزرگ و کوچک ، آسکاریده ، آنکیلوستومائیده، تریشیوریس و تنیا.

مقدار و روش مصرف :

گوسفند و بز: برای درمان عفونت هایی که در اثر آلودگی به نماتودها در دستگاه گوارش وتنفس ایجاد می‌شوند 5 میلی گرم فنبندازول به ازای هر یک کیلو گرم وزن بدن توصیه می‌شود ( یک میلی لیتر برای 5 کیلوگرم وزن دام). این مقدار ار دارو قادر است آلودگی ناشی از مونیز‌یاها (کرم‌های نواری) را کنترل نماید اما برای تکمیل درمان و اطمینان کامل از درمان آلودگی‌های ناشی از کرم های نواری بهتر است 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تجویز شود.

گاو :مقادیر درمانی توصیه شده برای آلودگی های انگلی گاو 5/7 میلی گرم فنیندازول به ازای هر یکی کیلوگرم وزن بدن می باشد. ( 3 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن دام).

اسب:مقدار مصرف توصیه شده برای است 5/7 میلی گرم فنبندازول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می‌باشد ( 32میلی لیتر برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن دام). اما در آلودگی‌های انگلی دستگاه تنفس ، مقدار 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از این دارو به مدت 5 روز متوالی قادر است آلودگی‌های کرم های ریوی در اسب را به خوبی مهار و محدود نماید.

سگ و گربه :مقادیر درمانی توصیه شده برای سگ و گربه 50 میلی گرم فنبندازول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد ( 2 میلی لیتر برای هر کیلوگرم وزن حیوان)

نکات قابل توجه :

– قبل از مصرف سوسپانسیون به خوبی آن را تکان داد.

– از یخ زدگی محلول سوسپانسیون جلوگیری نمود.

– در صورتی که آلودگی مجدد از محیط آلوده ایجاد شود درمان دام‌ها می‌بایست بار دیگر تکرار گردد.

عوارض جانبی:  مصرف فنبندازول به صورت دوز یک جا یا مکرر سمیت زا نمی‌باشد، بالاترین مقدار قابل تحمل دارو در گوسفند 45 میلی گرم و در سگ 250 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 3 بار در روز وبه مدت 30 روز متوالی می باشد.

در اثر تجویز مقادیر فوق به جزء تغییرات خفیف هیستوپاتولوژیک در بافت میوکارد و کبد اثرات درمانگاهی قابل ملاحظه ای دیده نشده است.

مصرف مقادیر زیادتر این دارو هیچ گونه عوارضی را بر چنین نشخوارکنندگان به وجود نیاورده است.

تجویز مقادیر 100 تا 300 میلی گرم را به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در حیوانات مختلف نیز هیچگونه اثرات سویی بر دستگاه عصبی مرکزی  که منجر به بروز حالاتی از قبیل خمودگی ، بیهوشی و یا شوک گردد را نداشته است.

 نظر به این که قابلیت تحمل فنبندازول حتی با مقادیر زیاد در حیوانات به اثبات رسیده است بنابراین برای دام هایی که در مراحل مختلف آبستنی و فقط تغذیه ای قرار دارند به راحتی قابل تجویز می باشد.

زمان پرهیز از مصرف:گوشت  و بافت های حیوانی را نباید در فاصله 7 روز پس از آخرین مصرف دارو مورد استفاده غذایی انسان قرار داد. شیر دام‌های تحت درمان نیز باید 3 روز پس از آخرین مصرف دارو مورد استفاده قرار گیرد.

شرایط نگهداری:

 دارو در حرارت زیر 25 درجه سانتی گراد و به دور از حرارت نگهداری شود.

بسته بندی : بطری یک لیتری