دسته دارویی : آنتی بیوتیک (فلوئوروکینولون)
ترکیب : هرمیلی لیتر حاوی 200 میلی گرم فلومکوئین می باشد.
موارد مصرف :
فلومکوئین بر روی طیف وسیعی از باکتریهای گرم منفی و برخی از باکتریهای گرم مثبت و نیز گونه های مایکوپلاسما موثر است.
مکانیسم اثر:
فلومکوئین یک آنتی بیوتیک باکتریسید و وسیع الطیف می باشد که با توقف عمل آنزیم DNAGyrase مانع سنتزDNA باکتری و در نهایت باعث از بین رفتن آن می شود.
فارماکوکینتیک: کینولونها به راحتی از راه خوراکی جذب و در اکثر بافتهای بدن منتشر می شوند.
بیشترین غلظت دارو در کلیه ها ،کبد و صفرا یافت می شود. دفع اکثر کینولونها عمدتاٌ از طریق ادرار است ولی تعدادی از طریق کبد نیز تا حدودی بصورت کونژوگه دفع می شوند.
مقدار و روش مصرف : این آنتی بیوتیک از طریق آب آشامیدنی تجویز می گردد. میزان مصرف بر حسب سن طیور:
جوجه گوشتی :
قبل از دو هفتگی 250 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
بعد از دو هفتگی 500 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
مرغ مادر :
قبل ازشش هفتگی 250 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
بعد ازشش هفتگی 500 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
زمان پرهیز از مصرف : گوشت طیور تحت درمان تا 4 روز پس از آخرین تجویز مصرف نشود.
موارد منع مصرف : به دلیل متابولیسم قسمتی از فلومکوئین در کبد،در صورت مصرف همزمان فلومکوئین با نیتروفورانها،تری متوپریم،سولفانامیدها و کلرامفنیکل احتمال بروز مسمومیت کبدی وجود دارد. در طیور تخمگذار ی که محصول آنها به مصرف انسان می رسد،استفاده نشود.
موارد احتیاط:آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  یک لیتر