تركيب:
هر ميلي ليتر محلول تزريقي فلورفنيكل حاوي 300 ميلي گرم فلورفنيكل مي باشد. ‌
مكانيسم اثر:
فلورفنيكل به واحد‌‌ 50s  ريبوزومي متصل شده و مانع سنتز پروتئين باكتريايي مي شود.‌
پس از تزريق داخل عضلاني(IM)  حدود 79% دارو جذب بدن مي شود. توزيع دارو در بدن به صورت مناسبي انجام مي شود و حتي غلظت دارو درCFS  به مقادير درماني مي رسد.‌
نيمه عمر سرمي اين دارو حدود 18 ساعت است. جذب فلورفنيكل در سگ ها و گربه ها كمتر و نيمه عمر آن نيز حدود 5 ساعت است.‌
موارد مصرف:‌
گاو: درمانBRD  ايجاد شده توسط پاستورلا هموليتيكا، پاستورلا مولتوسيدا و هموفيلوس سومنوس.‌
سگ و گربه: عفونت هاي سيستميك حساس به دارو به ويژه هنگامي كه استفاده از كلرامفنيكل بدليل خاصيت ميلوتوكسيك آن امكان پذير نباشد.‌
مقدار نحوه مصرف: ‌
گاو: ‌mg/kg د20‌ بصورت IM (درون عضلاني) در عضله گردن، تزريق را مجددا 48 ساعت بعد تكرار نماييد.‌
 ‌ mg/kg د40‌ بصورت SC (زير جلدي) يك تزريق در گردن.
– از تزريق بيش از ml 10در هر نقطه خودداري نماييد.‌
سگ: mg/kg : د20-25  بصورت درون عضلاني(IM)  يا زير جلدي(SC) هر 8 ساعت يك تزريق به مدت 5-3 روز.‌
گربه  :mg/kg  : د20-25  بصورت درون عضلاني(IM)  يا زير جلدي(SC) هر 12 ساعت يك تزريق به مدت 5-3 روز.‌
موارد احتياط:
مصرف اين دارو به صورت IV (درون وريدي) ممنوع است. مصرف اين دارو در گاوهاي ماده بالاي 20 ماهه توصيه نمي شود.‌
آنوركسي، كاهش مصرف آب، التهاب در ناحيه تزريق كه با گذشت زمان بهبود مي يابد. واكنش التهابي در صورتي كه محل تزريق در گردن نباشد، شديدتر است.‌
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت دام هاي تحت درمان تا 28 روز پس از تزريق IM (درون عضلاني) و تا  38 روز پس از تزريق SC (زير جلدي) قابل مصرف براي انسان نمي باشد.‌
شرايط نگهداري:
در دماي بين 15 تا 30 درجه سلسيوس نگهداري شود. ‌
بسته بندي:
ويال 50 ميلي ليتري‌