شكل دارو:فلورفنیکل 10% – محلول خوراکی
حيوان: دام و طيور
تركيب دارو:هر لیتر محلول خوراکی فلورزند حاوی 100 گرم فلورفنیکل است .
دز مصرفي : طیور گوشتی: 1 لیتر فلوزند در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز
روش تجويز :محلول خوراکی
توصيه هاي لازم زمان تجويزاز مصرف فلورزند به همراه سایر ترکیبات دارویی بخصوص ماکرولیدها ، لینکو مایسین و کلیندامایسین پرهیز شود .
زمان پرهيز از دارودر طیور گوشتی 5 روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود . در طیور تخمگذار در طی دوره توليد استفاده نشود .
موارد مصرف :فلورزند در درمان انواع عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، استافیلوکوک ها ، کلستریدیوم ها ، E.Coli ، پاستورلا مولتوسیدا ، پاستورلا همولیتیکا ،هموفیلوس سامنوس ، اکتینوباسیلوس وکورینه باکتریوم پایوژنز استفاده می شود .
موارد منع مصرف:
عوارض جانبي:
احتياطات لازم : دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
شرايط نگهداري : در دماي زير 30 درجه سانتي گراد و دور از تابش نور و در ظروف دربسته نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت شود.