سوسپانسیون خوراکی كلوزانتل‌ 5%
شکل دارویی : سوسپانسیون خوراکی
تركیب : هر ميلي‌ليتر حاوي‌ ‌50 ميلي‌گرم‌ كلوزانتل‌ مي‌باشد.
موارد مصرف‌ : كلوزانتل‌ براي‌ درمان‌ و كنترل‌آلودگي‌هاي‌ کرمی‌ ناشي‌ از ترماتودها نظير فاسيولاهپاتيكاو فاسيولاژيگانتيكاو نيز آلودگي‌هاي‌کرمی ناشي‌ از نماتودهای خونخوار نظير همونكوس‌ كنتورتوس‌، همونكوس‌ پلاسئي‌، گونه‌هاي‌ بونوستومم‌ و اوزوفاگوستومم‌استفاده‌ مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ بر روي‌ لارو برخي‌ ازبندپايان‌ انگلي‌ نظير هيپودرمابوويس، هيپودرمالينه آتوم‌ ، استروس‌اوويس‌ و لوسيلياكوپرينامؤثر است‌.
موارد منع‌ مصرف‌ : از مصرف‌ تركيبات‌ حاوي‌ كلر(حشره‌كش‌ها) به‌طور هم‌زمان‌ با اين‌ دارو خودداري‌ شود.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:  قبل‌ از هر بار مصرف‌، بطري‌ را به‌ خوبي‌تكان‌ دهيد. سوسپانسيون‌ كلوزانتل‌ ازراه‌ خوراكي‌ به‌وسيله‌ مايع‌خوران‌((((  Drenching Gun)n) ) تجويز مي‌شود:
گوسفند و بز :
الف ) 10 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده‌ حيوان‌ (1ميلي‌ليتر براي‌ هر 5 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) ج) جهت‌ از بين‌ بردن‌فاسيولا هپاتيكا، فاسيولا ژيگانتيكا، شابرتيا اوويناو اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم .
ب‌) 5 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده‌ حيوان‌ (1 ميلي‌ليتربراي‌ هر 10 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردنهمونكوس‌كنتورتوس‌و استروس‌ اوويس‌.
ج‌) )15 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده حيوان‌ (1 ميلي‌ليتربراي‌ هر 3.3 كيلوگرم‌ وزن‌زنده) جهت‌ از بين‌ بردن‌فاسيلوئيدس‌ مگنا ولوسيلياكوپرينا .
گاو و گوساله ‌:
الف‌) )5 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌  زنده حيوان‌ (3 ميلي‌ليتربراي‌ هر 30 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردن‌ فاسيولاهپاتيكا وفاسیولا ژيگانتيكا، همونكوس‌ پلاسئي‌، بونوستومم‌فلبوتومم‌و اوزوفاگوستومم‌رادياتوم‌ .
ب‌) ) 10 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده‌ حيوان‌ (3ميلي‌ليتر براي‌ هر 15 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردن‌هيپودرمابوويسوهيپودرمالينه آتوم‌.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
• توصيه‌ مي‌شود كلوزانتل‌ در دوره‌ خشكي‌ قطع‌ شيردهي‌)گوسفند و گاو تجويز شود.
• مرزايمني‌ اين‌ دارو 6 برابر مقدار مصرف‌درماني‌ آن‌ مي‌باشد.
• به‌علت‌ نيمه‌ عمر طولاني‌كلوزانتل‌ انتظار مي‌رود حيوانات‌ تحت‌ درمان‌ از ابتلا به عفونت‌مجدد با نماتودهای خونخوار تا چند هفته‌ محافظت‌ شوند.
• فاسینیل را می توان درحيوانات‌ جوان‌، باردار يا ناتوان‌ مصرف‌ نمود.
زمان‌ پرهيز از مصرف :‌
گوشت: 28 روز
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: بطري‌ يك‌ ليتري‌