نام دارو   (غیراختصاصی و اختصاصی): فاروسیل پمپ(کلستین،اسپکتینومایسین)

 شکل دارویی: مایع

حیوان هدف،گونه: گوساله،بره،بزغاله

 ترکیب دارو :( نام و مقادیر مواد اصلی و جانبی): کلستین،اسپکتینومایسین

دوز مصرف در هرگونه حیوانی:   ml 1 ،یک پاف به ازای هر حیوان

روش تجویز: خورا کی

توصیه های لازم در زمان تجویز

زمان پرهیز مصرف: برای گوشت تا 7 روز

موارد مصرف: اسهالهای با مصرف باکتریایی

موارد منع مصرف: ندارد.

عوارض جانبی:ندارد.

احتیاطات لازم در هنگام مصرف-

شرایط نگهداری:  در دمای 20-15 درجه سانتیگراد نگهداری شود.