پودر قابل حل در آب فسفومايسين25% + فروکتوز 18 %
تركيب:‌
فوزوميكس® آنتي بيوتيك منحصر به فردي است كه اختصاصا براي مصارف دامپزشكي توليد مي گردد.
فوزوميكس® حاوي 25%ماده موثره فسفومايسين كلسيم بوده كه از مشتقات فسفونيك اسيد مي باشد و به عنوان يك آنتي بيوتيك وسيع الطيف بر باكتري هاي گرم منفي و گرم مثبت موثر است. فسفومايسين به هيچ يك از گروه هاي آنتي بيوتيكي رايج تعلق نداشته و نيز داراي كوچكترين مولكول در بين آنتي بيوتيك هاي شناخته شده مي باشد.
هر 100‌ گرم فوزوميكس‌® حاوي مواد زير مي باشد:
كلسيم فسفومايسين 25‌ گرم‌
فروكتوز 1 ، 6 دي فسفات 18 گرم‌
ويتامين E   3000 واحد بين المللي‌
تري سديم فسفات آنهيدروس 12 ‌ گرم‌
منيزيم سولفات 8‌   گرم‌
مكانيسم اثر:‌
فسفومايسين آنتي بيوتيكي باكتريسيدال است كه از تشكيل ديواره سلولي باكتري ممانعت به عمل مي آورد و در نتيجه از تشكيل ان – استيل موراميك اسيد جلوگيري مي كند.‌
فروكتوز موجود در اين تركيب تاثير فسفومايسين را 10 – 6 برابر افزايش داده، امكان مقاومت به فسفومايسين را غيرممكن كرده و به عنوان منبع انرژي زاي طبيعي، موجب بهبود هضم و جذب مواد غذايي و افزايش وزن گيري مي شود. ويتامين E موجود در اين تركيب باعث افزايش مقاومت پرنده در برابر بيماري ها مي شود.‌
در بيماري هاي عفوني معمولاً استرس قلبي، تب و اسهال مشاهده مي شود كه الكتروليت هاي موجود در اين تركيب باعث رهيدراسيون و رفع استرس پرنده بيمار مي شوند.‌
موارد مصرف:‌
طيور گوشتي، مرغ مادر ، بوقلمون به عنوان انتخاب اول در پيشگيري و درمان بيماري هاي كلي باسيلوز، تورم ناف، سالمونلوز، كريزاي عفوني، پاستورلوز، ليستريوز و ورم مفاصل استافيلوكوكي.
باكتري هايي كه بيشترين حساسيت را به فوزوميكس‌® دارند عبارتند از:‌
اشريشياكلي، سالمونلا، پاستورلا، سيتروباكتر، انتروكوك، استافيلوكوك، استرپتوكوك، پروتئوس، سودوموناس، كلستريديوم، ويبريو، آئروموناس، مايكوباكتريوم، هموفيلوس، كلبسيلا، شيگلا، انتروباكتر، سراتيا و اورنيتوباكتريوم.
مقدار و نحوه مصرف:‌
دوز درماني :160 ميلي گرم فوزوميكس‌® براي هر كيلو وزن زنده در روز به مدت 3 الي 5 روز متوالي‌
دوز پيشگيري: 80 ميلي گرم فوزوميكس‌® براي هر كيلو وزن زنده در روز به مدت 5 الي 10 روز متوالي‌
نحوه محاسبه دوز مصرف:‌
دوز درماني : متوسط وزن پرنده در آخرين روز درمان (كيلوگرم x تعداد پرنده  * 0.16 = ميزان فوزوميكس‌®مصرفي در روز(گرم).‌
دوز پيشگيري :‌ متوسط وزن پرنده در آخرين روز درمان (كيلوگرم)‌ x تعداد پرنده * 0.80  =ميزان فوزوميكس‌® مصرفي در روز (گرم).
نحوه افزودن دارو به آب مصرفي:‌
1‌- ابتدا ميزان فوزوميكس‌® مورد نياز را در چند ليتر آب ولرم (35 – 25 درجه سانتي گراد) حل كنيد.‌
2‌ – ميزان آب مصرفي 8-6 ساعت اوليه مصرف را تعيين و مقدار فوزوميكس® محاسبه شده را به آن ميزان آب اضافه كنيد.‌
3‌ – بعد از مصرف آب حاوي دارو، آب تازه و بدون دارو را به آب خوري اضافه كنيد.
شرايط نگهداري:
در دماي زير 25 درجه سلسيوس و به دور از حرارت و رطوبت زياد نگهداري شود.‌
تداخلات دارويي:
تاكنون اثرآنتاگونيسمي بين اين دارو و ساير داروهاي محلول در آب و يا افزودني ها به جيره كه در طيور و ساير دام هاي اهلي رايج هستند گزارش نشده است. اثرات سينرژيسمي خوبي بين اين دارو و اريترومايسين، تايلوزين، آمپي سيلين، جنتامايسين و تري متوپريم مشاهده شده است.‌
موارد احتياط:‌
دور از دسترس كودكان قرار گيرد.
زمان پرهيز از مصرف:
درمان 7 روز قبل از كشتار قطع گردد.‌
در طيور تخم گذاري كه تخم آنها مصرف انساني دارد مصرف نگردد.‌
بسته بندي:‌ ساشه هاي  1  كيلوگرمي‌