موارد استفاده :مولتی آنزیم جهت استفاده در انواع جیره غذایی طیور

تعریف :فیدازیم فراوردهای است به شکل پودر که جهت هضم و جذب مطلوب دانه‌های حاوی کربوهیدرات‌های نشاسته‌ای و غیر نشاسته‌ای و یا دارای فیبر بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گندم ، جو و حبوبات، حاوی مقادیر نسبتاً زیادی پلی ساکارید‌های غیر نشاسته ای یا ضد تغذیه‌ای نظیربتا گلوکاناز ، آرابینو گزیلاناز هستند. این کربوهیدارت‌ها از طریق افزایش ویسکوزیته مواد گوارشی و در نتیجه کاهش هضم نشاسته، پروتئین و لیپیدها باعث کاهش بازدهی طیور می‌گردند.

با افزودن فیدازیم2000به جیره، این اختلالات گوارشی به سهولت رفع می‌گردند.

ترکیب:

Alpha-Amylase (EC 3.2.1.1)

Endo-1/3 (4) Beta- Glucanase (EC 3.2.1.6)

Endo-1/4- Beta-Xylanase (EC 3.2.1.8)

فرمانتاسیون طبیعی جهت تولید این آنزیم ها باعث تولید آنزیم های دیگر نظیر آلفا-گالاکتوزیدنیز می‌گردد. این آنزیم با بهبود استفاده از انرژی کربوهیدارت موجود در سویا گالاکتو- الیگوساکاریداز بخصوص و در استرس ناشی از گرما مفید واقع می‌شود.

مزایایفیدازیم2000 :

امکان استفاده مطلوب از جیره های حاوی گندم، جو، ذرت، سویا و مواد حاوی فیبر بالا

کاهش ویسکوزیته مواد گوارشی و در نتیجه بهبود هضم نشاسته، پروتئین و لیپیدها

هضم و جذب مطلوب جیره مصرفی و در نتیجه کاهش ضریب تبدیل و افزایش تولید

تجزیه پلی ساکاریدهای دیواره سلولی و افزایش انرژی متابولیسمی

تامین آنزیم‌های گوارشی به ویژه در جوجه های جوان

کسب حداکثر بازدهی طیور ، حتی هنگام کاهش ظرفیت هضم ناشی از استرس گرما

امکان استفاده از مواد خوراکی با کیفیت پایین جهت تهیه جیره ارزان قیمت

کاهش رطوبت بستر و بیماری های ناشی از آن

میزان مصرف:500 گرم در هر تن خوراک