ضد انگل – سوسپانسیون خوراکی
فنبندازول % 2.5
گروه دارویی: ضد انگل
شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی
ترکیب: هر میلی لیتر  حاوی 25 میلی گرم ماده موثره فنبندازول است.
مکانیسم اثر: انگلهای داخلی غالبا از سیستم بی هوازی Anaerobic  برای سوخت و ساز استفاده می کنند که در این رابطه آنزیمهای فومارات ردوکتاز و سوکسینات دهیدروژناز موجب سنتز ATP  و  تولید  انرژی می شوند . فنبندازول  با جلوگیری  از اثر آنزیمهای فومارات ردوکتاز و سوکسینات دهیدروژناز موجب توقف تولید ATP  ودر نتیجه فلج عضلانی ومرگ انگل می شود .
فارما کو کینتیک :
جذب این دارو از مخاط روده بسیار کم است و به طور کلی می توان گفت که جذب بسیار آرام و کندی دارد در نتیجه در دستگاه گوارش بر بسیاری از انگلهای گوارشی دارای تاثیرات درمانی مناسب و قابل توجهی است .
بیشترین مقدار فنبندازول (90%) از طریق مدفوع و مقدار کمی از آن از طریق ادرار دفع می شود .فنبندازول 10 تا 12 ساعت پس از مصرف مقادیر درمانی بر مراحل لاروی و تخم انگلها اثرات مهار کنندگی خود را اعمال می کند و این در حالی است که بر مراحل بالغ انگل نیز 90 تا 100 درصد تاثیرات درمانی دارد .
موارد مصرف : فنبندازول برای درمان آلودگی مراحل بالغ و نابالغ گونه های حساس نماتودهای دستگاه گوارش ،کرمهای ریوی و کرمهای نواری نشخوارکنندگان ،تک سمیها و حیوانات کوچک موثر است .
فنبندازول دارای اثرات تخم کشی بر روی تخم کرمهای گرد می باشد .
فنبندازول با حد اقل مقادیر درمانی نه تنها بر کرمهای بالغ بلکه بر مراحل تکاملی کرمها نیز اثرات درمانی دارد به طوری که اثرات مهار کنندگی دارو بر مراحل لاروی و نا بالغ برخی گونه های نماتودها بسیار وسیع است (تا 100 %).
مقدار و نحوه مصرف :
گوسفند و بز :برای درمان عفونت هایی که در اثر آلودگی به نماتودها در دستگاه تنفس ایجاد می شوند 5 میلی گرم فنبندازول به ازای هر یک کیلوگرم وزن بدن توصیه می شود(یک میلی لیتر برای 5 کیلوگرم وزن بدن دام ) ،این مقدار از دارو قادر است آلودگی ناشی از مونیزیاها(کرم های نواری)را کنترل نماید اما برای تکمیل درمان و اطمینان کامل از درمان آلودگیهای ناشی از کرمهای نواری بهتر است 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تجویز شود .
گاو: مقادیر درمانی توصیه شده برای آلودگیهای انگلی گاو  هفت و نیم  میلی گرم فنبندازول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد (3 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن دام)
اسب:مقدار مصرف توصیه شده برای اسب هفت و نیم  میلی گرم فنبندازول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میباشد(3 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن دام)
اما در آلودگیهای انگلی دستگاه تنفس مقدار 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از این دارو به مدت 5 روز متوالی قادر است آلودگیهای کرمهای ریوی در اسب را بخوبی محدود و مهار نماید .
سگ و گربه :مقادیر درمانی توصیه شده برای سگ و گربه 50 میلیگرم فنبندازول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد .(2 میلی لیتر برای هر کیلوگرم وزن حیوان)
اطمینان از مصرف دارو  :
مصرف فنبندازول به صورت دز یکجا یا مکرر سمیت زا نمی باشد ،بالاترین مقدار تحمل در گوسفند 45 میلی گرم و در سگ 250 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 3 بار در روز به مدت 30 روز متوالی می باشد .
زمان پرهیز از مصرف :
7 روز پیش از کشتار ، مصرف دارو را قطع نمایید .شیر دامهای درمان شده 3 روز پس از قطع دارو قابل مصرف انسان می باشد .
شرایط نگهداری :در جای خشک و خنک نگهداری کنید .
بسته بندی :
ظروف پلی اتیلنی یک لیتری