فنبندازول  %2.5
سوسپانسیون خوراکی
دسته دارویی: ضد انگل وسیع الطیف داخلی
ترکیب : هر میلی لیتر حاوی:
فنبندازول 25 میلی گرم
موارد مصرف :
فنبازن2.5®برای کنترل و دفع انگلهای داخلی (کبد،دستگاه گوارش و ریه)نظیر گونه های استرتاژیا ، همونکوس،تریکوسترونژیلوس، تریشوریس، نماتودیروس،کوپریا، بونوستوموم ، شابرتیا ،  ازوفاگوستوموم، دیکتیوکالوس، و مونیزیا در گاو، گوسفند و بز بکار می رود.
همچنین دراسب برای دفع استرونژیلهای بزرگ و کوچک (گونه های استرونژیلوس نظیر ادنتاتوس،اکوینوس، ولگاریس،گونه های سایاتوستوموم،سایلیکوسایلوس،سایلیکوستفانوس وتریودنتوفروس)و کرمهای سنجاقی (اکسیوریس اکویی) استفاده می شود.
مقدار و روش مصرف :
گوسفند و بز: 5 میلی گرم به ازاء یک کیلوگرم وزن بدن دام   ( 1 میلی لیتر برای 5 کیلوگرم وزن بدن دام)
گاو و گوساله: 7.5 میلی گرم به ازا یک کیلوگرم وزن بدن دام   (3 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن)
اسب: 10 میلی گرم به ازاء یک کیلوگرم وزن بدن دام( 4 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن دام) به مدت 5 روز متوالی عفونت های کرمهای ریوی در اسب را به خوبی مهار و محدود می کند.
زمان پرهیز از مصرف : گوشت حیوان 7 روز و شیر حیوان 5 روز پس از آخرین درمان مورد مصرف انسان قرار نگیرد.
موارد منع مصرف : همزمان با نمکهای برم که به منظور مبارزه با فاسیولا به کار می رود مصرف نشود.
احتیاط : قبل از مصرف با تکان دادن بطری ، سوسپانسیون کاملاٌ یکنواخت شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
از یخ زدن سوسپانسیون جلوگیری شود.
بسته بندی : 1 لیتر