فلومكوئين‌ 20%
محلول خوراکی
شکل دارویی : محلول خوراکی
تركيب‌ : هر ميلي‌ليترحاوي‌ 200 ميلي‌گرم‌فلومكوئين‌ مي‌باشد.
موارد مصرف :‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ گوارشي‌،تنفسي‌ و ادراري‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ به‌فلومكوئين‌ نظير كامپيلوباكتر، اشريشياكلي‌، هموفيلوس‌،پاستورلا و گونه‌هاي‌ سالمونلا در طيور تجویز می گردد.
فلومكوئين‌ در موارد زير استفاده می گردد:
اشريشياكلي ‌:ComplexCRD
گونه‌هاي‌ سالمونلا : BWD، حصبه‌ طيور، شبه‌ حصبه‌ طيور
گونه‌هاي‌ پاستورلا : وباي‌ طيور
گونه‌هاي‌ هموفيلوس‌ : كوريزاي‌ عفوني‌
گونه‌هاي‌ بوردتلا : رينوتراكئيت‌
مقدار و روش مصرف  ‌: يك‌ ليتر محلول‌فلومكوئين‌ 20% در 2000 ليتر آب‌ آشاميدني‌ به‌ مدت‌5-3 روز متوالي‌ تجویز گردد.
نکات قابل توجه :
– از تجويز دارو در حيوانات‌ واجد نقص‌ جدي‌ عملكردكليوي‌ و يا كبدي‌ خودداري‌ نماييد.
– از تجويز هم‌زمان‌ دارو با تتراسيكلين‌ها، ماكروليدها،لينكوزاميدها خودداري‌ نماييد.
زمان‌ پرهيز از مصرف :‌ از مصرف‌ گوشت‌ طيور تا3 روز از قطع‌ دارو خودداري‌ نماييد.
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور،‌ در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: بطري‌ يك‌ ليتري‌