شکل دارویی : محلول خوراکی
دسته دارویی : آنتی بیوتیک
ترکیب : حاوی 100 میلی گرم فلورفنیکل است .
موارد مصرف : فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف و بسیار موثر بر باکتریهای گرم مثبت از جمله گونه های کلستریدیوم، استرپتوکوک،استافیلوکوک و باکتریهای گرم منفی ازجمله اشریشیاکلی،گونه های پاستورلا، هموفیلوس سمنوس می باشد.
این دارو بخصوص در درمان کلی باسیلوز و بر ضد سایر میکروارگانیسم های حساس به فلورفنیکل بسیار موثر است. دارو در غلظتهای بالا بشکل باکتریسید عمل می کند.
مقدار و روش مصرف : یک میلی لیتر در یک لیتر آب آشامیدنی طیور(یک بطری یک لیتری در 1000 لیتر آشا میدنی) بمدت 5-3 روز متوالی.
زمان پرهیز از مصرف : فاصله بین آخرین تجویز دارو و کشتار طیور5 روز.
موارد منع مصرف : در طیور تخمگذار که تخم مرغ آنها بمصرف خوراک انسان می رسد استفاده نشود.
موارد احتیاط :آب آشامیدنی محتوی دارو طی مدت 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری : در محل خنک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: 1 لیتر