تركيب: هر ميلي ليتر از  محلول حاوي 100 ميلي گرم فلور فنيكل مي باشد.

 
موارد مصرف: فلورفنيكل آنتي بيوتيك وسيع الطيفي مي باشد كه بر روي اكثر باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي و اكثر ميكرو ارگانيسم هاي مقاوم به كلرامفنيكل مؤثر مي باشد. اين دارو جهت درمان عفونتهاي تنفسي و روده اي طيور ناشي از اشرشياكلي و ساير ميكرو ارگانيسم هاي حساس در برابر فلورفنيكل  مانند:پاستورلا مولتو سيدا، پاستورلا هموليتيكا، هموفيلوس سومنوس،اكتينوباسيلوس پلوروپنومونيه،آركانوباكتر پيوژنز،گونه هاي استرپتوكوكوس،استافيلوكوكوس و كلستريديوم بكار مي رود.

 
ميزان و  روش مصرف: 20 ميلي گرم ماده موثره به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن يا بعبارت ديگر يك ليتر محلول در 1000 ليتر آب مصرفي طيور به مدت 5 روز متوالي مي باشد.

 
موارد احتياط:
اين دارو فقط در آب مصرفي طيور گوشتي بكار مي رود.
مصرف اين دارو در مرغان مادر و تخمگذاري كه تخم آنها جهت جوجه كشي و يا مصرف انساني استفاده مي شود توصيه نمي گردد.
از مصرف همزمان اين دارو با داروهاي باكتريوسيدال پرهيز شود.
دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

 
تداخلات دارويي: مصرف همزمان اين دارو با ماكروليد ها،لينكومايسين و كليندامايسين توصيه نمي شود.

 
زمان پرهيز از مصرف: در گوشت طيور حداقل 5 روز پس از آخرين نوبت مصرف دارو مي باشد.

 
شرايط نگهداري:
در مكان خشك ، خنك(10-25 درجه سانتيگراد) و دور از نور نگهداري شود.