تركيب:
هر ليترمحلول خوراكي فلوئورفن® حاوي 100 گرم فلورفنيكل است.
مكانيسم اثر:
فلورفنيكل يك آنتي بيوتيك سنتتيك وسيع الطيف است كه با ايجاد وقفه در عمل آنزيم پپتيديل ترانسفراز در ريبوزوم ها باعث توقف سنتز پروتئين در باكتري و از بين رفتن آن مي‌شود(داراي خاصيت باكتري سيدال است).
موارد مصرف:
فلوئورفن‌® در درمان انواع عفونت‌هاي ناشي از باكتري‌هاي گرم منفي و گرم مثبت مانند استرپتوكوك‌ها استافيلوكوك ها، كلستريديوم ها،E. Coli ، پاستورلا مولتوسيدا، پاستورلا هموليتيكا، هموفيلوس سامنوس، اكتينوباسيل وكورينه باكتريوم پايوژنز استفاده مي شود. فلورفنيكل نسبت به داروهاي هم خانواده خود مثل كلرامفنيكل داراي مزايايي مي باشد از جمله بالاتر بودن ميزان قابليت جذب، رسيدن سريع به سطح غلظت درماني در بافت هاي بدن، مقاوم بودن اين دارو به آنزيم  CAT  و در نتيجه عدم ايجاد مقاومت باكتريايي، مجموعه مزاياي فلوئورفن® نسبت به داروهاي هم خانواده اش باعث مي گردد كه اين دارو يكي از بهترين انتخاب‌ها براي درمان عفونت هاي ناشي از باكتري هاي فوق محسوب گردد.
مقدار و نحوه مصرف:
در طيور گوشتي به ميزان 20 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن زنده پرنده در هر روز به مدت 5-3 روز بنا به نظر دكتر دامپزشك توصيه مي شود. به صورت عملي هر ليتر فلوئورفن® بايد به 1000 ليتر آب آشاميدني طيور اضافه شود. دارو را بايد هر روز به صورت تازه تهيه و مصرف نمود.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
درطيور گوشتي 5 روز قبل از كشتار بايد مصرف دارو قطع شود. درطيورتخمگذاري كه تخم آنها مصرف انساني دارد، مصرف نشود.
تداخل دارويي:
ازمصرف اين دارو به همراه ساير تركيبات دارويي پرهيز شود.
موارد احتياط: دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي: ظروف پلي اتيلني يك و دو  ليتري‌