بلوس  تريكلابندازول 250 میلی گرمی‌
شکل دارویی : بلوس
تركیب‌ : هر بلوس فاسیزول حاوی 250 میلی گرم تریکلابندازول می باشد.
موارد مصرف :‌  عمدتاٌ برای درمان فاسیولوز حاد، تحت حاد و مزمن توصیه شده و مهمترین دارو برای کنترل آن می باشد.
موارد منع مصرف :
• از مصرف‌ اين‌ دارو در گاو تا 7روز پس‌ از زايمان‌ خودداري‌ شود.
• اين‌ دارو براي‌ ماهي‌ها سمي‌ مي‌باشد.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
بولوس‌ تريكلابندازول‌ رامي‌توان‌ مستقيماً و يا به‌ كمك‌ بولوس‌خوران‌ به‌ دام‌خورانيد،همچنین امكان‌ حل‌ كردن‌ بولوس‌ پس‌ از خردكردن‌ آن‌ در آب‌ آشاميدني‌ دام‌  وجود دارد. مقدارمصرف‌ تريكلابندازول‌ در حيوانات‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
گوسفند و بز: 10 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده ‌دام‌ ( يك بلوس براي هر 25 كيلوگرم).
اسب‌ و گاو: 12 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ (يك بلوس براي هر 20 كيلوگرم).
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
• در موارد آلودگي‌ حاد و تحت‌ حاد بايدتمام‌ گله‌ را به‌طور هم‌زمان‌ درمان‌ نمود.
• پس‌ از مصرف‌ دارو، دست‌ها با آب‌ و صابون‌ شستشوداده‌ شود.
• اين‌ دارو بر نماتودها و ديكروسليوم‌ بي‌اثر مي‌باشد.
• به‌ منظور پيشگيري‌ از اثرات‌ سوء دارو از ورود آن‌ به‌آب‌هاي‌ جاري‌ و سدها اجتناب‌ شود.
• اين‌ دارو را می توان در دام‌هاي‌ جوان‌ وآبستن‌ و دچار استرس، در فصول‌ مختلف‌‌ مصرف‌ كرد.
زمان‌ پرهيز از مصرف :
گوشت:28 روز
شیر:‌7 روز
شرایط‌ نگهداری :‌ دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی :‌ جعبه‌ 100 های عددي (10  بلستر10 عددي )