تعریف:Liptol HPA افزودنی خوراکی با خاصیت باکتریسیدی و موثر بر قارچ و ویروس در خوارک دام و طیور و مواد اولیه می باشد که جهت پیشگیری و کنترل عوامل بیماریزا از طریق جیره و عفونت های ناشی از باکتری هایی نظیر سالمونلا، اشرشیاکولی، کلستریدیم مورد استفاده قرار می‌گیرد .

این محصول علاوه براین، باعث بهبود ضریب تبدیل و وزن گیری روزانه شده و با تقویت سیستم ایمنی گله در نهایت منجر به افزایش بازدهی گله می گردد.

ترکیب :

 

پرپیونیک اسید

کلسیم فورمات

فورمیک اسید

آمونیوم فورمات

آمونیوم پروپیونات

کلسیم لاکتات

کلسیم پروپیونات

فرم آلدئید

 

مکانیسم اثرلیپتول اچ- پی- آ:با دارا بودن ترکیب اسید های ارگانیک، نمک های آنها به همراه فرم آلدئید به طور وسیع اطیف بر پاتوژنهای بیماریزا مخصوصا ًسالمونلا ، کلستریدیم، Ecoliو قارچها موثر است.

اسید پروپیونیک و فرم آلدئید به صورت سینرژیک میزان باکتریها و ویروس های موجود در دان را به حد صفر می‌رساند و همینطور اسید پروبیونیک به عنوان موثرترین قارچ کش به طور انتخابی قارچها را در خوراک به شدت پایین می‌آورد.

لیپتول اچ- پی- آ با افزایش اسیدیته روده باعث افزایش رشد باکتری های مفید در دستگاه گوارش و خوراک می‌شود و همچنین به عنوان پربیوتیک ، از طریق ایجاد شرایط مناسب جهت رشد باکتری‌های مفید روده نظیر بیفیدوباکتر و لاکتوباسیل باعث بهبود هضم و جذب مواد غذایی می‌شود. ن

مک‌های آمونیوم موجود در این محصول با ایجاد یون های آمونیوم، به صورت شیمیایی باعث تغییر ساختمان مولکول توکسین ها شده و باعث غیر فعال شدن توکسین قارچ ها می‌گردد.

لیپتول اچ- پی- آ با خاصیت باکتریسیدی مخصوصاً با تاثیر بر خانواده انتروباکتریاسه از جمله Salmonella, Ecoliمنجر به کنترل بیماری‌های گله می‌شود و بهداشت عمومی گله را ارتقاء می‌دهد.

مزایا: از طریق رشد و تثبیت فلور میکروبی دستگاه گوارش و همچنین کنترل فعالیت های پاتوژن سبب بهبود هضم و جذب مواد غذایی و در نتیجه تحریک رشد و افزایش بازدهی می‌گردد.

با ضدعفونی خوراک، مواداولیه، تجهیزات تولید و سیلو نقش مهمی در اجرای برنامه HACCPدارد.

با مهار شدن قارچها و حفظ طعم و ارزش غذایی مواد موجب افزایش تولید می گردد.

میزان مصرف:در جیره مرغ مادر باعث کنترل عوامل عفونی قابل انتقال به گله و از جمله Ecoliو سالمونلا شده و در نتیجه با ایجاد شرایط بهداشتی در جیره باعث ماندگاری و افزایش کیفیت تولید می‌گردد.

میزان دوز توصیه شده در جیره مرغ مادر 2 کیلوگرم به ازاء هر تن لیپتول اچ- پی- آ در جیره گله تخم گذار باعث کنترل عوامل عفونی قابل انتقال به گله و همچنین تنظیم فلور طبیعی دستگاه گوارش، کاهش جمعیت باکتری های پاتوژن دستگاه گوارش شده و همچنین افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و تمیزی آن و جلوگیری از افت تولید ناشی از عفونت های حاصل از دان می‌گردد.

میزان دوز توصیه شده در جیره تخم گذار 2-1 کیلوگرم به ازاء هر تن

مصرف: در جیره گله گوشتی باعث کاهش انتقال آلودگی های قابل انتقال از طریق دان شده و با افزایش باکتری های مفید دستگاه گوارش باعث می‌شود علاوه بر بهبود ضریب تبدیل و افزایش تولید، بار آلودگی های سالن کمتر شود ودر نتیجه مشکلات گله در اثر عوامل عفونی کاهش یابد و نیاز به مصرف آنتی بیوتیک ها نیز کمتر ‌گردد.

دوز توصیه شده :

جوجه گوشتی: 1 کیلو گرم در هر تن

پودر ماهی: 3-2 کیلوگرم در هر تن

دوره پرهیز از مصرف:ندارد.

شرایط نگهداری :در جای خنک و تمیز و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی