لينكومايسين + اسپكتينومايسين
محلول تزریقی
دسته داروئي : آنتي بيوتيك
تركيب :
هرميلي ليترحاوی 50 ميلي گرم لينكو مايسين به شكل هيدروكلرايد و100ميلي گرم اسپكتينومايسين به شكل سولفات ميباشد.
فارماكولوژي :
لينكومايسين توسط استرپتومايسس لينكولننزيس (S.lincolnensis)  توليد مي شود به آساني در آب حل مي شود و در شرايط آزمايشگاهي برروي اغلب اجرام بيماريزاي گرم مثبت مؤثر است همچنين بر روي برخي مايكوپلاسماها، اسپيروكتها و اجرام  بي هوازي نيز مؤثر است .
اسپكتينو مايسين توسط استرپتومايسس فلاوپرسيكوس (S.Flavopersicus )  توليد مي شود كمي حالت قليايي دارد و به آساني در آب حل مي شود . در شرايط داخل بدن و آزمايشگاهي برروي اكثر اجرام گرم مثبت و گرم منفي و مايكوپلاسماها مؤثر مي باشد . اما مشابه لينكومايسين تاثيري روي مخمرها ، قارچها و ويروسها ندارد .
لينكو مايسين آنتي بيوتيكي است از گروه لينكوز آميد كه از طريق اتصال به قسمت s50 ريبوزوم ، ساخت پروتئين ميكروب را مختل مي كند . اسپكتينومايسين آنتي بيوتيكي از گروه آمينو سايكليتول است كه از طريق اتصال به قسمت s30 ريبوزوم از ساخت پروتئين ميكروب جلوگيري مي كند . تجربه آزمايشگاهي نشان داده كه مصرف مخلوط دو آنتي بيوتيك فوق، تاثيري به مراتب بيشتر از اثر هريك بطور جداگانه بر روي گونه هاي باكتريها و مايكوپلاسماها دارد .
مقدار و موارد مصرف :
محلول تزريقي لينكو سپتين براي درمان عفونتهاي ناشي از اجرام حساس به لينكو مايسين ويا اسپكتينومايسين در گوساله هاي شيرخوار ، گوسفند و بز ، مرغ و بوقلمون ، سگ و گربه به كار مي رود .
گوسفند و بز : در درمان عفونتهاي اوليه و ثانويه دستگاه تنفسي حاصل از مايكوپلاسما و اجرام ميكروبي حساس به لينكومايسين و يا اسپكتينومايسين مانند : ذات الريه و پلوروپنوموني واگير و همچنين درمان عفونت واگير سم (فوت رات ) ناشي از آلودگي به باكتريوئيدس نودوزوس .
به ميزان 15 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن دام ( 1ميلي ليتر از دارو براي هر 10 كيلوگرم وزن دام ) به صورت داخل عضلاني يكبار در روز به مدت 3 روز .
گوساله شيرخوار ( قبل از شروع نشخوار ) : جهت درمان عفونتهاي تنفسي – گوارشي ناشي از اجرام ميكروبي حساس به لينكومايسين و اسپكتينومايسين .
به ميزان 15 ميلي گرم به ازاء هركيلو گرم وزن بدن ( 1ميلي ليتر از دارو براي هر 10 كيلوگرم وزن بدن ) به صورت داخل عضلاني دو بار در روز اول به فاصله 12 ساعت و يكبار در روزهاي بعدي بمدت 2 تا 4 روز .
مرغ و بوقلمون : درمان بيماريهاي ناشي از مايكوپلاسما مانند CRD,CRD كمپلكس همچنين براي معالجه وباي طيور و عفونتهاي استافيلوكوكي و بيماري آريزونا در جوجه بوقلمون .
به ميزان 30 ميلي گرم به ازاء هركيلوگرم وزن بدن طيور ( 0.1 ميلي ليتر از دارو براي 0.5 كيلوگرم وزن بدن طيور ) كه بصورت زير جلدي يكبار در روز به مدت 3 روز متوالي .
سگ و گربه : درمان عفونتهاي ادراري و قسمت فوقاني دستگاه تنفس ، پوستي و مجاري ادراري و تناسلي ، عفونتهاي موضعي و ثانويه باكتريايي توام با ويروس .
به ميزان 30 ميلي گرم به ازاء هر كيلو گرم وزن بدن( 1 ميلي ليتر براي هر 5 كيلوگرم ) به صورت داخل عضلاني در فاصله هاي 12 تا 24 ساعت كه تا 21 روز با نظر دامپزشك مي تواند ادامه پيدا كند .
زمان پرهيز از مصرف :
گوشت: تا 14 روز بعداز آخرين تزريق
شير: تا 48 ساعت پس از آخرين تزريق
شرايط نگهداري : درجاي خشك ودماي زير 25 درجه سانتيگراد و دور از نور و يخ زدگي نگهداري شود .
بسته بندي : ويالهاي شيشه اي 50 و 100 ميلي ليتري همراه با فليپ كپ طوسي