لينكومايسين‌ + اسپكتينومايسين‌
پودر محلول در آب
شکل دارویی :پودر محلول در آب
 تركيب‌ :هرساشه 150 گرمی لینکوپک  حاوی 33.3 گرم‌ لينكومايسين‌ هیدرو كلريد مونوهيدرات‌ فعال و66.7گرم‌اسپكتينومايسين‌ سولفات‌ تتراهيدرات فعال‌ می باشد.
موارد مصرف ‌:
لينكومايسين‌ بر روی بسياری ازميكروب‌های گرم‌ مثبت‌ و مايكوپلاسماهای حساس‌ طيوربه‌ ويژه‌ مايكوپلاسماگالی سپتيكوم‌ كه‌ عامل‌ بيماری مزمن‌تنفسی طيور (CRD) است‌ ، مؤثر میباشد.
اسپكتينومايسين‌ بر روی باكتریهای گرم‌ مثبت‌،باكتریهای گرم‌ منفی (مانند E.coli ، پاستورلاها ومايكوپلاسماها) مؤثر است‌.
 مصرف‌ توأم‌ لينكومايسين‌ واسپكتينومايسين‌ اثرات‌ بسيار مطلوبی در كنترل‌ و درمان‌CRD Complex دارد.
مقدار و روش مصرف ‌:
پيشگيری CRDو CRD Complex: محتويات‌ يك‌ساشه را در 200 ليترآب‌ آشاميدنی طيور حل‌ كرده‌ و به مدت‌ ‌ 3 الی5روز اول‌ زندگی در اختيار جوجه‌ها قرار دهيد. اين‌ مقداردارو بايد در سن‌ 4 هفتگی و يا بعد از واكسيناسيون‌ و بروزاسترس‌ به‌ مدت‌ يك‌ تا دو روز در اختيار جوجه‌ها قرارگيرد.
 درمان‌CRDو : CRD Complex محتويات‌ يكساشه‌ را در 200 ليتر آب‌ آشاميدنی طيور حل‌ نموده‌ و به ‌مدت‌ 5 الی 7 روز در اختيار جوجه‌ها قرار دهيد.
درمان‌ سينوويت‌ عفونی طيور ناشی از  Mycoplasma Synoviae:  محتويات‌ يك‌ ساشه‌ را در 400 ليتر آب‌ آشاميدنی حل‌نموده‌ و به‌ مدت‌ 3 الی 5 روز در اختيار طيور قرار دهيد.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌:
گوشت طیور: 48 ساعت
تخم مرغ:10 روز
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور ،در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و  دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ 150 گرمی