پودر قابل حل در آب لينكومايسين هيدروكلرايد 33.3% + اسپكتينومايسين 66.7%
تركيب:
هر ساشه 150 گرمي حاوي: 3/33 گرم لينكومايسين هيدروكلرايد و 7/66 گرم اسپكتينومايسين سولفات مي باشد.
مكانيسم اثر:
لينكومايسين آنتي بيوتيكي از گروه لينكوزاميدها است. اسپكتينومايسين به لحاظ گروه شيميايي جزو گروه آنتي بيوتيك هايAminocyclitol  مي باشد. به عنوان يك آنتي بيوتيك آمينوسايكليتول، اسپكتينومايسين از نظر ساختمان و نوع فعاليت مشابه آنتي بيوتيك هاي آمينوگليكوزيد مي باشد، با اين تفاوت كه اسپكتينومايسين فاقد اثرات سمي آنتي بيوتيك هاي گروه آمينوگليكوزيد است.
اگرچه اسپكتينومايسين در كنترل و درمان ضايعات ناشي از مايكوپلاسما گالي سپتيكوم، بيماري مزمن تنفسي و همچنين درمان عفونت هاي ناشي از اشريشياكلي، پاستورلا مولتوسيدا و سالمونلاتيفي موريوم مؤثر است، ولي با اين حال تركيب دو آنتي بيوتيك فوق به علت اثرات سينرژيستيك در كنترل و درمان عفونت هاي باكتريائي و مايكوپلاسمائي طيور به مراتب بيشتر از اثر تك تك اين داروهاست.
موارد مصرف:
براي پيشگيري و درمانCRD  ناشي از مايكو پلاسما ها وCRD  كمپلكس ناشي از مايكو پلاسما و اشريشيا كلي حساس به لينكومايسين و اسپكتينومايسين و براي وزن گيري مطلوبتر طيور توصيه مي شود.
ميزان و نحوه مصرف:
براي درمان CRD  وCRD  كمپلكس:
بامشاهده اولين علايم بيماريCRD  داروي تهيه شده در مقياس 0.5 گرم آنتي بيوتيك پايه در يك ليتر آب (يك ساشه 150 گرمي در 200 ليترآب )را به مدت سه روز متوالي و به عنوان تنها منبع آب آشاميدني به جوجه ها بخورانيد.
براي پيشگيريCRD  وCRD  كمپلكس:
محتوي يك ساشه 150 گرمي در 200 ليتر آب به مدت 5 – 3 روز اول دوره پرورش و سپس 2 – 1 روز در حدود سن 4 هفتگي.
براي وزن گيري مطلوبتر نيمچه هاي گوشتي:
50 ميلي‌گرم آنتي بيوتيك پايه در روز براي هر كيلو گرم وزن بدن در طول هفته اول زندگي جوجه ها استفاده شود.
تداخل دارويي:
با ماكروليدها و فلورفنيكل تداخل دارد.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، زير دماي 25  درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
درمان را دو روز پيش از كشتار قطع كنيد. تخم مرغ 10 روز پس از قطع دارو مصرف شود.
موارد احتياط:
در صورتي كه پس از 5-3 روز درمان پيشرفتي در قطع علايم مشاهده نشد بررسي و تشخيص بيماري را مجدداً ارزيابي نماييد. محلول آماده شده را بجز طيور، در اختيار ساير حيوانات قرار ندهيد.
بسته بندي: ساشه هاي چند لايه آلومينيومي 150 گرمي