هورمون

دسته دارويي:هورمون

شکل دارويي: محلول تزريقي

ترکيب:

D-Cloprostenol (sodium) ………………………………… 75 mcg

Chlorocresol ……………………………………………….. 1 mg

Other excipients s.q.f . …………………………………… 1 ml

 

 

مکانيسم عمل:لوتئوسيل داروی ويژه ای بر پايه Dextrorotatory cloprostenolاست که در واقع آنالوگ سنتتيک پروستاگلاندين Fمي باشد.

انانتيومر دکستروروتاتوری جزء لوتئولايتيک فعال کلوپروستول است. لوتئوسيل از لحاظ خواص زيستي تقريبا به ميزان 3.5 برابر قويتر از داروهای مشابه بر پايه Racemic cloprostenolبوده و بنابراين به همان نسبت مي توان از دوزاژهای پايينتر آن استفاده کرد.

در طول مدت ايجاد جسم زرد در سيکل استروس، لوتئوسيل موجب القاء کاهش در تعداد گيرنده های هورمون لوتئينايزينگ (LH)در تخمدان و در نتيجه ايجاد پسروی سريع جسم زرد و کاهش در سطوح پروستاگلاندين مي شود. بخش خلفي غده هيپوفيز موجب افزايش سطوح هورمون محرک فوليکول ها (FSH)و در نهايت بلوغ فوليکول های جديد، ظاهر شدن استروس و تخمک گذاري مي گردد.

فارماکوکينتيک: D-cloprostenolپس از1.5 ساعت به حداکثر ميزان خود رسيده و نيمه عمر بيولوژيکي آن نيز حدود 2 ساعت مي باشد.

موارد مصرف:

لوتئوسيل در گاو و اسب برای موارد زير کاربرد دارد:

القاء استروس و همزمان سازی (Synchronization)در گاو

 القاء زايمان در گاو و ماديان

 القاء استروس در ماديان

 درمان اختلالات تخمداني که در اثر حضور جسم زرد ايجاد شده است: آنستروس پس از زايمان، فحلي خاموش، سيکل های نامنظم و بدون تخمک گذاری، جسم زرد پايدار و کيست های لوتئينيک

  اندومتريت، پيومترا

توقف بارداری در طول ترم اول و موميايي شدن فتوس

درمان چرخش تاخيری رحم

درمان ترکيبي کيست فوليکولار (10 تا 14 روز پس از به کاربردن GnRHيا HCG)

موارد منع مصرف:

به غير از مواردي که سقط يا القاء زايمان مد نظر است، در حيوانات باردار مصرف نشود.

در ماديان هايي که دچار بيماری های تنفسي و گوارشي هستند، استفاده نشود.

تداخلات دارويي:

در حيواناتي که با ضدالتهاب های غيراستروئيدي تحت درمان قرار مي گيرند استفاده نشود زيرا موجب مهار پروستاگلاندين اندوژنوس مي شود.

فعاليت ساير عوامل اکسي توسيک پس از استفاده از کلوپروستنول افزايش مي يابد.

زمان پرهيز:ندارد.

مقدار و روش مصرف:

لوتئوسيل تنها به صورت تزريق داخل عضلاني در حيوان هدف استفاده مي شود.

گاو: دوز توصيه شده  0.15 ميلي گرم برابر با 2 ميلي ليتر مي باشد.

  القاء استروس و گاوهايي که فحلي ضعيف يا خاموش دارند: پس از برآورد حضور جسم زرد (روز 8-6 سيکل)، استفاده شود.به طور معمول فحلي در ظرف 48 تا 60 ساعت مشاهده شده و تلقيح مي تواند بين 72 تا 96 ساعت پس از درمان با اين محصول انجام گيرد.

القاء زايمان: اين محصول پس از روز 270 بارداری استفاده مي شود. زايمان نيز 30 تا 60 ساعت پس از درمان اتفاق مي افتد.

 همزماني استروس: محصول دو بار و با فواصل 11 روزه مصرف شود. تلقيح مصنوعي 72 تا 96 ساعت پس از تزريق دوم انجام گيرد.

 اختلالات تخمداني: پس از مشخص شدن حضور جسم زرد، محصول استفاده شده و تلقيح در اولين فحلي انجام گيرد. چنان چه فحلي مشاهده نشد، پس از معاينه، تزريق 11 روز پس از درمان اوليه صورت گيرد. تلقيح 72 تا 96 ساعت پس از درمان انجام گيرد.

اندومتريت يا پيومترا: در ابتدا يک دوز از محصول استفاده شود. در صورت نياز درمان پس از 10 روز تکرار شود. تلقيح 72 تا 96 ساعت پس از درمان انجام گيرد.

توقف بارداری: در طول اولين نيمه دوران بارداری استفاده شود.

 موميايي شدن جنين: يک دوز از محصول استفاده شود. جنين پس از 3 يا 4 روز دفع مي گردد.

چرخش رحم: يک دوز از محصول استفاده شده و در صورت نياز درمان را با فواصل 24 ساعته (يک يا دو بار) تکرار کنيد.

 درمان ترکيبي کيست های فوليکولار: محصول را به فاصله 10 تا 14 روز پس از درمان با GnRHيا HCGاستفاده کنيد.

ماديان:  دوز توصيه شده 075 /0 ميلي گرم D-cloprostenolبرای هر حيوان برابر با 1 ميلي ليتر مي باشد.

 القاء استروس: پس از برآورد حضور جسم زرد استفاده شود.

 القاء زايمان: اين محصول پس از روز 320 بارداری استفاده مي شود. زايمان نيز معمولا ظرف مدت کمی پس از درمان اتفاق مي افتد.

 برنامه تلقيح: محصول دوبار و با فواصل 14 روزه استفاده شود. تلقيح در روز 19 و 21 پس از اولين درمان انجام گيرد حتي اگر علائم خارجي فحلي مشاهده نگردد.

توقف بارداری کاذب: از محصول جهت ايجاد عملکرد تخمداني نرمال استفاده شود.

 آنستروس در هنگام شيردهي: پس از بررسي فعاليت سيکليک ميتوان از محصول به فاصله 20 تا 22 روز پس از زايمان استفاده کرد.

مرگ زودرس جنيني: پس از تاييد کردن حضور جسم زرد (اندازه گيری پروژسترون) مي توان از اين محصول استفاده کرد. در آغاز استروس نيز تلقيح انجام گيرد.

شرايط نگه داری: پس از بازکردن درب محصول، در ظرف 28 روز استفاده شود.

بسته بندی: این محصول در ويال های 2 ميلي ليتری، 10 ميلي ليتری و 20 ميلي ليتری ارائه مي گردد.