شکل دارویی : محلول خوراکی
تركيب‌ : هر ميلي‌ليترحاوی 100 ميلي‌گرم‌انروفلوكساسين‌ مي‌باشد.
موارد مصرف:‌ انروفلوكساسين‌ براي‌ درمان‌بيماري‌هاي‌ عفوني‌ منفرد و مخلوط‌ ناشي‌ از باكتري‌هاي‌گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ هوازي‌ و مايكوپلاسماها در مرغ‌ وبوقلمون‌ نظير سي‌. آر. دي‌، كلي‌سپتي‌سمي‌ (E.Coli)،وباي‌ مرغان‌ (Pasteurella multocida)، كوريزاي‌عفوني‌Haemophilus paragalinarum ،سالمونلوز (Salmonella gallinarum) و ساير عفونت‌هاي‌ ناشي‌ ازباكتري‌هاي‌ حساس‌ به انروفلوكساسين‌ به‌كار مي‌رود.
موارد منع‌ مصرف‌ :
• از مصرف‌ اين‌ دارو در عفونت‌هاي‌ ناشي‌ ازباكتري‌هاي‌ بي‌هوازي‌ خودداري‌ شود.
• با ضد التهاب‌هاي‌ غير استروئيدي‌ به‌طورهم‌زمان‌ تجويز نگردد.
• ‌ اين‌ دارو به‌دليل‌ اثرات‌آنتاگونيستي‌ نبايد‌ همراه‌ با كلرامفنيكل‌، ماكروليدهامانند اريترومايسين‌) يا تتراسيكلين‌ها مورد استفاده‌ قرار گيرد.
مقدار و روش مصرف ‌: مصرف‌ اين‌ دارو از طريق‌آب‌ آشاميدني‌ است‌.
طيور: دوز پايه‌ در طيور 10 ميلي‌گرم‌ به‌ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌زنده طیور مي‌باشد. براي‌ درمان‌، 50ميلي‌ليتر از محلول‌ انروفلوكساسين‌ 10% را با100 ليترآب‌ آشاميدني‌ مخلوط‌ نموده‌ و براساس‌ دستورالعمل‌ زيردر اختيار طيور قرار دهيد:
– جوجه‌هاي‌ گوشتي‌، بوقلمون‌ و جوجه‌هاي‌ گله‌ مادرگوشتي‌: هفته‌ اول‌ تا سوم‌ زندگي‌
– مرغ‌ تخمگذار و جوجه‌هاي‌ گله‌ مادر تخمگذار: هفته‌ اول‌تا پنجم زندگي در موارد سالمونلوز، عفونت‌هاي‌ مخلوط‌ و مزمن‌، 100ميلي‌ليتر از محلول‌ انروفلوكساسين‌ 10% را با 100 ليترآب‌ آشاميدني‌ مخلوط‌ نموده‌ و از سن3‌ هفتگي‌ درجوجه‌هاي‌ گوشتي‌، بوقلمون‌ و جوجه‌هاي‌ گله‌ مادرگوشتي‌ و از سن‌ 5 هفتگي‌ در مرغ‌ تخمگذار و جوجه‌هاي‌گله‌ مادر تخمگذار مصرف‌ نماييد.
 در اين‌سنين‌ مقدار مصرف روزانه‌ نبايد كمتر از 10 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هركيلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده‌ باشد.ضروری است که اين‌ مقدار در جوجه‌هاي‌گوشتي‌ مسن‌تر،بوقلمون‌ و مرغان‌ تخمگذار جوان‌ كه‌ آب‌كمتري‌ نسبت‌ به‌ وزن‌ بدن‌ خود مصرف‌ مي‌كنند، حفظ‌شود.
 دوره‌ درمان‌ 3 روز متوالي‌ مي‌باشد. در مواردسالمونلوز، عفونت‌هاي‌ مخلوط‌ و مزمن‌ 5روز متوالي جهت دوره‌ درمان‌ ‌ توصيه‌ مي‌شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌ :
گوشت بوقلمون ‌: 11 روز
گوشت سایر طيور : 9 روز
تخم‌مرغ ‌: 9 روز
شير : 3روز
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: بطری یک لیتری