4 اسيد ارگانيك: اسيد فوماريك، اسيد لاكتيك، اسيد سيتريك و اسيد مالئيك
تعریف: لاكتي پلاس پوشش دار محصولي  جديد شركت Vetoquinol Italia S.r.l و نتيجه بيش از 20 سال تجربه در استفاده از روش ميكروانكپسولاسيون است.
در واقع فرمول اين محصول شامل 4 اسيد ارگانيك، اسيد فوماريك، اسيد لاكتيك، اسيد سيتريك و اسيد مالئيك است كه براي حفظ حالت طبيعي ميكروفلور در هنگام بيماري و نيز جلوگيري از رشد باكتريهاي مضر در روده و در نتيجه افزايش سلامتي در كل جمعيت دام ها و كاهش استفاده از آنتي بيوتيكها مورد استفاده قرار مي گيرند.
روش ميكرو انكپسولاسيون :
استفاده از اين تكنيك اجازه مي دهد تا ماده موثر محصول طول عمر بيشتري داشته باشد و نيز فعاليت و واكنش آن با مواد غير ضروري مانند عوامل محيطي مضر و يا بوسيله ساختارهاي غذايي كاهش يابد.
لازم به ذكر است كه لاكتيپلاس پوشش دار بوسيله چربي و فيبرهاي گياهي و با استفاده از تكنولوژي اختصاصي Vetoquinol Italia S.r.l پوشش دار شده است.
 اين پوشش باعث مي شود تا دام بوها وطعم هاي نامطبوع را حس نكند(بخصوص در مورد اسيدها   كه از اهميت ويژه اي برخوردارند) ، همچنين گوارشي آرام را در طي بخش هاي مختلف دستگاه گوارش داشته باشد. بدين ترتيب حدود70 درصد از لاكتيپلاس در اولين بخش از ژژنوم و بخش انتهائي روده بزرگ جذب مي شود.
مكانيسم اثر:
تاثير اصلي لاكتيپلاس پوشش دار اسيدي نمودن و تعديل PH در دستگاه گوارش و بخصوص در سطح روده        مي باشد. بدين ترتيب كه  پوشش ميكروانكپسوله لاكتيپلاس درهنگام تجزيه در روده باعث آزاد سازي  يون هاي H+ و موجب كاهش PH روده به خصوص در سطح ايليوم، سكوم و كولون شده و آن را به محيطي نامناسب براي رشد باكتريهاي مضر (كمپيلوباكتر، سالمونلا و E.coli) تبديل مي كند. همچنين لاكتيپلاس پوشش دار باعث هضم بهترپروتئين و افزايش جذب مواد غذايي و در نتيجه كاهش  يبوست در گله مي شود.
مزاياي استفاده:                                    ( لاكتيپلاس پوشش دار با دوز 5/1 كيلوگرم در تن)
افزايش وزن جوجه ها به ميزان 7 درصد
افزايش ضريب تبديل به ميزان 8 درصد
كاهش مرگ و مير گله ها تا ميزان 35 درصد
افزايش كيفيت تخم مرغها و كاهش تخم مرغهاي درجه پائين تا 42 درصد
افزايش توليد تخم مرغ تا ميزان 65/1 درصد
لازم به ذكر است كه استفاده از لاكتيپلاس پوشش دار رشد باكتريهاي مضر از سطوح روده را به طور مستقيم و از داخل محيط به طور غير مستقيم كاهش مي دهد.
دوز مصرف:
لاكتيپلاس پوشش دار بسته به  سلامت، ميزان توليد و مشكلات موجود در گله با دوز 1 تا 2 كيلوگرم در تن مورد استفاده قرار مي گيرد.
بسته بندي: در كيسه هاي 25 كيلوگرمي عرضه مي گردد.