ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس محتوی 8/8 گرم لینکومایسین فعال می باشد.

 

 

موارد مصرف:جهت کنترل و پیشگیری ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس ، کمک به رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی

مقدار و روش مصرف : لینکو- چیک را میتوان به دو صورت به کار برد.

1- جهت پیشگیری از بروز ورم روده نکروتیک و بهبود میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی با دوز 500 گرم در هر تن خوراک از هفته اول پرورش جوجه های گوشتی تا انتهای دوره .

2- جهت ادامه درمان ورم روده نکروتیک پس از مصرف لینکومایسین 40% پودر محلول در آب ، جلوگیری از عود مجدد بیماری و بهبود میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی با دوز 500 گرم در هر تن خوراک از آخرین روز درمان لینکومایسین 40% تا انتهای دوره.

بی خطری لینکومایسین:

LD50خوراکی در جوجه های گوشتی: 32000 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن ( 1450 برابر دوز)

– عدمتاثثر منفی برروی فلور روده ای

– بی خطری برای محیط زیست: قابل تجزیه در خاک به علاوه لینکومایسین در مقابل چندین گونه آکتینومیست و برخی نوکاردیاها نیز موثر است.

تذکر: پریمیکس لینکو- چیک باید به طور یکنواخت با خوراک مخلوط شود. بدین منظور ابتدا مقدار مورد نیاز را با 20 تا 50 کیلوگرم خوراک، مواد اولیه و یا مکمل مخلوط و سپس مخلوط حاصل را در حجم خوراک اصلی اضافه نموده و مجدداً کاملاً مخلوط نمایید.

موارد منع مصرف:مصرف لینکومایسین در اسب، نشخوارکنندگان ، خرگوش وخوکچه هندی باعث ایجاد ناراحتی های شدید گوارشی می‌گردد. مصرف همزمان با اریترومایسین ، کلرآمفنیکل و نووبیوسین توصیه نمی‌شود.

موارد احتیاط:از استنشاق ذرات گرد و غبار دارو اجتناب نمایید. در هنگام حمل و نقل و کاربرد دارو از ماسک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمایید. پس از حمل و نقل و کاربرد پریمیکس لینکو- چیک، دست ها و صورت را با آب فراوان بشویید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.