تركيب : هر كيلوگرم از محصول حاوي 8.8 گرم لينكومايسين هيدروكلرايد مي باشد .

 
موارد مصرف :
كنترل نكروتيك آنترايتيس ناشي از كلستريديوم پرفرينژنس و ساير ارگانيسمهاي حساس در جوجه هاي گوشتي .
افزايش ميزان رشد و بهبود ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي در حال رشد .

 

مصرف همزمان با داروي لينكواسپكتين در برنامه پيشگيري و درمان CRD و CRD Complex
 
ميزان و روش مصرف :
جهت افزايش سرعت وزن گيري و بهبود ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي : 500- 250 گرم پودر لينكودان در هر تن غذاي نهائي به عنوان تنها جيره غذايي .
جهت كنترل نكروتيك آنترايتيس : 250 گرم پودر لينكودان در هر تن غذاي نهايي .

 
موارد احتياط :
دور از دسترس اطفال نگهداري شود .
به منظور اختلاط كامل پرميكس با غذا بهتر است ابتدا مقدار توصيه شده را با كمي دان بهم زده ,سپس آنرا به طور يكنواخت با بقيه خوراك مخلوط نماييد .
در مرغان تخمگذار , مادر و بوقلمون مصرف نشود .
مصرف آن در نشخواركنندگان , اسب و خرگوش موجب ناراحتي گوارشي مي گردد .

 
زمان پرهيز از مصرف : چنانچه به مقدار توصيه شده مصرف شود , زمان پرهيز از مصرف ندارد .

 
شرايط نگهداري : در جاي خشك و خنك ( 25-2 درجه سانتيگراد ) و دور از خورشيد نگهداري شود .

 
بسته بندي : كيسه هاي 5 كيلوگرمي