تعریف :موارد استفاده:ال- ليزين يك اسيد آمينه بسيار ضروري به عنوان اوليه ترين اسيد آمينه معين در بسياري از رژيم ها مي باشد.

ماده ليزين به عنوان يك مكمل غذايي با سطح كارايي بسيار بالا و سطح پايين پروتئين خام رژيمي، داراي اهميت بسيار زياد مي باشد.

ظاهر فيزيكي:

بلورهاي سفيد متمايل به زرد روشن

تركيبات:

اسيد آمينه خالص با حداقل 99% لزين مونوكلرايد در ماده خشك، مشابه با حداقل 78% ليزين.

ميزان غلظت:

تقريباً 6/0 گرم / سانتي متر مكعب

قابليت انحلال:به  راحتي در آب حل مي‌شود ( 10 درجه سانتي گراد)

شرايط نگهداري:

در جاي خشك و خنك و در ظرف كاملاً در بسته نگهداري شود.

پايداري:

در بسته بندي هاي اصلي با درب بسته و در شرايط مناسب نگهداري تا 24 ماه پس از تاريخ توليد تضمين مي‌گردد.

بسته بندي:كيسه هاي 25 كيلوگرمي