تریکلابندازول5% + لوامیزول3.75%
گروه دارویی: ضد انگل
شکل دارویی:سوسپانسیون خوراکی
ترکیب دارو:هر میلی لیتر سوسپانسیون حاوی 50 میلی گرم تریکلابندازول و 37.5 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید می باشد.
مکانیسم اثر : لوامیزول با تاثیر بر سیستم عصبی کرم ، باعث فلجی سریع کرمها و در نتیجه تسهیل در جدا شدن آنها از مخاط دستگاه تنفس و گوارش و خروج سریع انگلها از بدن می شود .
تریکلابندازول از طریق مهار آنزیم فومارات ردوکتاز ، اعمال مکانیکی و تولید انرژی را در بدن کرم مختل نموده و باعث نابودی آن می گردد .
تریکلا بندازول برچرخه زندگی کرم از مرحله نابالغ تا بلوغ به طور کامل اثر دارد .
موارد مصرف:داروی ضد انگل وسیع الطیف جهت کنترل و درمان آلودگی های انگلی در گوسفند و بز مانند: مراحل بالغ و نابالغ نماتودهای گوارشی ( همونکوس، کوپریا، نماتودیروس و سایر نماتودها)
مراحل بالغ و نیمه بالغ نماتودهای ریوی ( گونه های مختلف دیکتیوکولوس)
مراحل بالغ، نیمه بالغ و نابالغ ترماتودهای گوارشی( گونه های مختلف فاسیولا)
مقدار و روش مصرف:یک میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی به ازای 5 کیلوگرم وزن زنده دام (توجه: درمان باید همزمان با ظهور آلودگی در گله صورت گیرد.)
تداخلات دارويي:ندارد.
موارد منع مصرف:ندارد.
زمان پرهیز از مصرف: گوشت: 28 روز شیر: 7 روز
شرايط نگهداري:در مکان خشک و خنک و دوراز نورنگهداری شود.
بسته بندی:ظروف پلی اتیلنی یک لیتری.