شکل دارویی :  قرص
تركیب‌ : ‌هر قرص حاوی 50 میلی گرم پرازی کوانتل
موارد مصرف ‌:
 این دارو علیه کلیه سستودهای نشخوارکنندگان نظیر مونیزیا، تیزانیه زیا، آویتلینا و استیلزیا موثر است و باعث دفع کرمهای نواری طیور مانند رایه تیناها می شود. علیه تمامی سستودهای سگ از جمله تنیا هیداتیژنا ، تنیا مولتی سپس ، تنیا اوویس، دیپلیدیوم کانینوم ، مزوستوئیدس لینه آتوس، اکینوکوکوس گرانولوزوس ، اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس ، اسپیرومترامانسوئیدس، دیفیلوبوتریوم اریناسی موثر می باشد.
همچنین بر روی مراحل نوزادی سستودهایی مانند سیستی سرکوس اوویس، سنوروس سربرالیس و کیست هیداتیک درنشخوارکنندگان اثر دارد. علاوه بر آن داروی انتخابی جهت درمان اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم و شیستوزومای انسانی و حیوانی است.
اثر آن بر دیکروسلیوم دندریتیکوم متغیر است .می توان برای درمان برخی ترماتودهای مونوژن پوستی ماهیان ازآن استفاده کرد.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
قرص پرازيكوانتل را مي توان مستقيم و يا لاي گوشت و سوسيس به حيوان د اد.
مقدار مصرف 5 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان يا به شرح زير مي باشد:
وزن زير 10 كيلوگرم          1.2 قرص
وزن معادل10 كيلو گرم        1 قرص
وزن 20-11 كيلوگرم            2 قرص
وزن 30-21 كيلوگرم            3 قرص
احتياطات لازم : اين دارو را در حيواناتي كه براي تغذيه انسان نگهداري مي شوند نبايد تجويز كرد.
عوارض‌ جانبي ‌: مصرف‌ اين‌ دارو در 3.2 درصد سگهای درمان شده  موجب‌ استفراغ‌، بي‌اشتهايي‌، بي‌حالي‌ واسهال می گردد‌ و در 1.5-1 درصد گربه های درمان شده با‌ اسهال‌ وافزایش ترشح‌ بزاق‌ همراه است. به سگ ها و گربه ها ی کمتر از 4 هفته خورانده شود.
موارد منع مصرف : دارو نبايد را به توله سگ ها و بچه گربه هاي جوانتر از 4 هفته تجويز كرد.
شرایط‌ نگهداری :‌ دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: جعبه‌ های100 عددي‌