سوسپانسیون خوراکی لواميزول + تريكلابندازول 8.75 %
تركيب:
هر ميلي ليتر سوسپانسيون حاوي:
لواميزول هيدروكلرايد 37.5 ميلي گرم‌
تريكلابندازول     50 ميلي گرم‌
مكانيسم اثر:
اين محصول با اثر قوي، ضد كرم هاي روده اي – معدي و كبدي است و كرم هاي گرد روده، دستگاه تنفس و خصوصاً سه مرحله كپلك كبدي را از بين مي برد.
لواميزول پس از تجويز خوراكي از روده جذب شده و در سراسر بدن پخش مي گردد. نيمه عمر دفع پلاسمايي دارو در گونه هاي مختلف متفاوت بوده، در گاو 6- 4 ساعت و سگ 4 – 1.5 ساعت مي باشد. متابوليت ها از طريق ادرار و مدفوع ظرف چند روز دفع مي گردند.
تريكلابندازول پس از مصرف خوراكي به سرعت در بدن به متابوليت هاي سولفو كسايد و سولفون تبديل مي شود. حداكثر غلظت پلاسمايي آن طي 36-12 ساعت پديد مي آيد. حدود 50% دارو پس از متابوليزه شدن از طريق صفرا دفع مي گردد.
لواميزول با تاثير بر روي سيستم عصبي كرم سريعاً باعث فلج شدن انگل ها و در نتيجه تسهيل در جدا شدن آنها از مخاط دستگاه تنفس و گوارش و خروج سريع انگل ها از بدن مي شود.
تريكلابندازول از طريق مهار آنزيم فومارات ردوكتاز، اعمال مكانيكي و توليد انرژي را در بدن انگل مختل نموده و باعث نابودي آن مي شود.
تريكلابندازول بر چرخه زندگي انگل از مرحله نابالغ تا بلوغ به طور كامل اثر دارد.
موارد مصرف:
كرم هاي ريوي: ديكتيوكولوس فيلاريا و پروتوسترنژيلوس‌
كرم هاي معدي- روده اي: همونكوس كونتورتوس، انواع گونه هاي تريكوسترونژيلوس، استرتاژيا ، كوپريا، نماتوديروس، بونوستوموم، ازوفا گوستوموم ، شابرتيا، استرونژيلوس پاپيلوزوس و تريشوريس اوويس.
كرم هاي كبدي: فاسيولا هپاتيكا، فاسيولا ژيگانتيكا و فاسيولوئيدس مگنا.
جهت اجراي برنامه كنترل و مبارزه با بيماري هاي انگلي و حصول نتيجه مطلوب طبق توصيه دكتر دامپزشك عمل نماييد.
مقدار و نحوه مصرف:
محصول به صورت خوراكي و پس ازتكان دادن شديد بطري تا رسيدن به مخلوط يكنواخت توسط دارو خوران تجويز مي شود. سوسپانسيون براي استفاده با تمام انواع دارو خوران هاي اتوماتيك مناسب است.
1 ميلي ليتر سوسپانسيون براي 5 كيلوگرم وزن بدن در گوسفند و بز توصيه مي شود.
شرايط نگهداري:
به صورت ايستاده زير 25  درجه سلسيوس نگهداري شود، از مجاورت با حرارت، يخ زدگي و نور مستقيم آفتاب محافظت گردد.
زمان پرهيز از مصرف:
شير :7 روز
گوشت: 28 روز
موارد احتياط:
اين محصول را مي توان با اطمينان به دام هاي جوان و آبستن  خورانيد ولي در آبستني هاي سنگين و حيوانات تحت استرس و يا بسيار ضعيف ، دارو با احتياط مصرف شود.
بعد از كار با دارو دست ها را خوب بشوييد.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
اين دارو براي ماهيان سمي است لذا از ورود آن به آب هاي جاري جلوگيري شود.
در اثر خوردن دارو در مقاديري بيش از مقادير درماني ممكن است 60- 15 دقيقه پس از مصرف علايمي از قبيل افزايش ترشح بزاق تحريك پذيري اعصاب ، تكرر ادرار و مدفوع، مشكل تنفسي ، لرزش و ناهماهنگي عضلات در گوسفند و بز مشاهده گردد كه موقتي بوده وظرف حدود 1 ساعت برطرف مي شود.
سوسپانسيون مي بايست حتماً برحسب وزن صحيح دام و مقدار دقيق توصيه شده براي آن مصرف گردد.
به علت امكان بروز پنوموني استنشاقي ، دارو را به زور به دام نخورانيد.
بسته بندي :
ظروف پلي اتيلني يك ليتري‌