دسته دارويي: کوکسیدیواستات

شکل دارويي: پرمیکس گرانوله                             آواتک

تركيب دارويي : هر کیلوگرم آواتک حاوی 150 گرم لازالوسید سدیم می باشد.

مکانیسم اثر:آواتک با مکانیسم عمل انحصاری خود روی پمپ های انتقال دهنده کاتیون های دی والان و مونووالان در غشاء سلول های کوکسیدیا، علاوه براثر قابل توجه ضد کوکسیدیوزی ، امکان مقاومت کوکسیدیال و مقاومت متقاطع با یونوفورهای مونوالان را به حداقل می رساند.

لازالوسید سدیم( آواتک )با کشتن اسپروزوئیت های در حال نمو یا مزوزوئیت ها در مراحل ابتدایی چرخه غیر جنسی شان از آسیب های بافتی کوکسیدها جلوگیری  می نماید.

موارد مصرف:

علیه گونه‌های ایمریای اصلی بیماریزا در طیور و بوقلمون حتی در شرایطی که یونوفورهای دیگر ضعیف عمل می‌نمایند موثر می‌باشد. آواتک یکی از کوکسیواستات ها  برای استفاده در شرایط استرس گرمایی می‌باشد.

موارد منع مصرف:

1- با کلر افنیکل و سولفادی متوکسین استفاده نشود.

 2- از مصرف در طیور تخم‌گذار اجتناب گردد.

مقدار وروش  مصرف: آواتک به میزان 833-600 گرم در تن پس از مخلوط نمودن با ترکیب دان در بوقلمون و طیور گوشتی مصرف می گردد.

1- Full program: از روز 1 دوره پرورش تا 5 روز پیش از کشتار

 2- Shuttle Program: 28-21 روز متوالی در هر دوره پرورش ( تا 5 روز پیش از کشتار)

در طول دوره  پرورش ( به جز زمان درمان با آواتک) می‌توان از کوکسیدیواستات های دیگری به جز کوکسیدیواستات‌های یونوفوره مونووالان استفاده نمود ( به دلیل احتمال بروز مقاومت متقاطع)

نکات قابل توجه

لازالوسید سدیم (آواتک) با تکنولوژی High shear Granulationتولید می‌گردد.

 با این تکنولوژی ، محصول به صورت گرانول های متحدالشکل و یک اندازه تولید شده و ضمن محافظت از کیفیت مواد موثره محصول، در هر گرانول به مقدار مشخص و مساوی مواد موثر قرار دارد.

 آواتک در مراحل مختلف تهیه پلت و درترکیب با مواد موجود در خوراک به صورت مخلوط در دان پایدار می باشد.

زمان پرهیز از مصرف: 5 روز پیش از کشتار

شرایط نگهداری: در بسته بندی اصلی ، در مکان خشک، دور از نور آفتاب و در دمای معمولی اتاق نگهداری گردد.

بسته بندي: کیسه های چند لایه آلومینیومی 5 کیلوگرمی