‌مولتي‌ويتامين + مواد معدنی‌ – پودر محلول در آب
شکل دارویی : پودر محلول در آب
تركيب‌ : هر گرم‌از پودر میکروویت حاوی :

5000 I.U.

Vit A

500 I.U.

Vit D3

3 mg

Vit E

1.5 mg

Vit K3

1 mg

Vit B2 (80-SD)

4 mg

Cal. Pantothenate

15 mg

Niacin (B3)

0.3 mg

Vit B6

3 mg

Cooper

15 mg

Zinc

20 mg

Manganese

10 mg

Iron

0.3 mg

Potassium Iodate

موارد مصرف ‌: افزودن‌مولتی ويتامين‌ + عناصر كمياب‌ به آب‌ آشاميدنی در موارد كمبود ويتامين‌ها و موادمعدنی كه‌ معمولاً متعاقب‌ برخی از بيماریهای عفونی و يادر نتيجه‌ كمبود كيفی مواد تشكيل‌دهنده‌ جيره‌ غذايی طيوربه‌خصوص‌ در مراحل‌ رشد و توليد ايجاد میشود، بسيار ضروری است‌..
مقدار و روش‌ مصرف :‌
طيور : يك‌ گرم‌ در 2 ليتر آب‌ يا محتويات‌ يك‌ ساشه‌ در900 ليتر آب‌ به‌ مدت‌ 5-3 روز.
ماهی : در ماهيان‌ پرورشی محتويات‌ يك‌ ساشه‌ در يك‌تن‌ غذای ماهی.
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)  و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌ : ساشه‌ يك‌ پوندي‌( (454 گرم