نام تجاری:مونن سین بهرود

نام ژنریک:موننسین سدیم
شکل دارویی:پریمیکس گرانوله قهوه ای روشن
گروه دارویی:از گروه آنتی بیوتیکهای پلی اترمونوکـربـوکسیلیـک آیونوفور
ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس مونن سین بهرود محتـوی ۱٠٠ گرم مونن سین فعال می باشد.
مکانیسم اثر: تشکیل کمپلکس یونی و ترکیب با کاتیونهای تک ظرفیتی سدیم و پتاسیم و و افزایش نفوذپذیری غشا انگل.
موارد مصرف:جهت کنتـرل و پیشگیـری کـوکسیـدیـوز نـاشـی از گونه‌های بیماریزای آیمریا در جوجه های گوشتـی، پولتها و بوقلمونهای گوشتی
مقدار مصرف:۱٠٠٠ تا ۱۲٠٠ گرم پریمیکس در هـر تـن خـوراک در تمام طول دوره پرورش
مدت مصرف:
جوجه های گوشتی: از یکروزگی تا ۳ روز قبل از کشتار
پولتهای گوشتی و تخمگذار: حداکثر تا ۱۶ هفتگی
بوقلمون های پرواری: حداکثر تا ۱۶ هفتگی
روش مصرف:
بمنظور اطمینان از توزیع یکنواخـت مـاده مـوثـره در کـل خـوراک، پـریمیکـس مـونـن سیـن بهـرود بایستی کاملا با خوراک نهایی مخلوط گردد.بدین منظور ابتدا مقدار مورد نیاز را با ۲٠ تـا ۵٠ کیلوگرم خـوراک مـواد اولیـه و یـا مکمـل مخلـوط کرده و سپس مخلوط حاصـل را در حجـم خـوراک اصلی اضافه نمـوده و مجـدداً بـه خـوبـی مخلـوط نمایید.
موارد منع مصرف:
در اسـب و سـایـر تـک سمـی هـا مصـرف نشـود.
مونن‌سین بـرای تـک سمـی هـا کشنـده اسـت.
از مصرف همزمان با تیامولین بعلـت کـاهـش رشـد خودداری نماییـد.
در طیـور در حـال تخمگـذاری مصرف نشود. استفاده همزمـان مـونـن سیـن بـا اریترومایسین و یا سولفونامیـدهـا بعلـت احتمـال بروز مسمومیت توصیه نمیشود.
موارد احتیاط:
در هنگام حمـل و نقـل و کـاربـرد دارو از مـاسـک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمـاییـد. پـس از حمل و نقـل و کـاربـرد پـریمیکـس مـونـن سیـن، دستها و صورت را با آب فـراوان بشـوییـد.
شرایط نگهداری:
در محل خشک و خنک نگهداری نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
بسته بندی:پاکت 5 کیلویی