گروه دارويي : پروبيوتيك

شكل دارويي :محرك رشد طبيعي بصورت پودر مخلوط در دان

تركيب :

عصاره ساكارومايسس سرويسيا

عصاره باسيلوس سربتيليس

محلول مخمر

β1,3-β,6-D-Glucan

اليگو ساكاريد با پايه Mannan

عصاره تخميري آسپرژيلوس اوريزا و نيزگر

آنزيم هاي گياهي

مكانيسم اثر:MOS 500تركيب طبيعي به دست آمده از اليگوساكاريد با پايه Mannanاست كه از مخمر سويه سكارومايسس سرويسياي رشد داده شده در محيط حاوي قند توليد مي‌شود.

اين تركيب مي‌تواند باعث رشد باكتري‌هاي مفيد، پيشگيري از گسترش پاتوژنهاي روده و جذب توكسين هاي موجود در خوارك و افزايش عملكرد سيستم ايمني گردد.

كه براي كليه گونه هاي حيواني مانند آبزيان، دام و طيور مورد استفاده است.

گونه هاي هدف:دام( گاو) و طيور( انواع طيور پرورشي) و آبزيان

مزاياي  مصرف:

– جذب توكسين هاي موجود در خوراك

– افزايش عملكرد سيستم ايمني

– پيشگيري از گسترش پاتوژنهاي روده

– افزايش رشد باكتري هاي

زمان پرهيز از  مصرف: ندارد.

تداخلات دارويي : ندارد.

زمان پرهيز از مصرف: ندارد.

شرايط نگهداري:دور از تابش مستقيم نور و در دماي بين 10 تا 25 درجه سانتي گراد و در جاي خنك نگهداري شود.

بسته بندي: بسته هاي كاغذي چند لايه يا استوانه اي پلاستيكي

حجم خالص: 25 كيلوگرم