دسته دارويي: آنتي بيوتيك داخل پستاني دوره شيرواري

 

 

تركيبات:

 

تتراسايكلين 200 ميلي گرم
نئومايسين 250 ميلي گرم
باسيتراسين 2000 واحد بين المللي
پردنيزولون 10 ميلي گرم

 

 

موارد مصرف: جهت درمان ورم پستان باليني و تحت باليني ناشي از باكتريهايي نظير: استافيلوكوكوس اورئوس، استرپتوكوكوس ها، كلبسيلا، اكتينومايسس پايوژنز و E.coli.

 

مقدار مصرف: 4 عدد سرنگ هر 12 ساعت يك بار

 

مصرف در دوران آبستني: ماستي جت فورت در حيوانات آبستن قابل استفاده است.

 

منع مصرف: در حيواناتي با سابقه حساسيت به تتراسايكلين، نئومايسين، باسيتراسين و پردنيزولون تجويز نگردد.

 

دوره پرهيز از مصرف: گوشت 14 روز شير: 8 دوشش (3 روز)

 

نگهداري: در دماي كمتر از 25 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري شود.

 
بسته بندي: جعبه حاوي 20 سرنگ 8 گرمي