نام تجاری:مادورا بهـرود

نام ژنریک:مادورامایسین

شکل دارویی:پریمیکس گرانوله  به رنگ کرم قهوه ‌ای

گروه دارویی:از گـروه آنتـی بیـوتیکهـای مـونـووالانـت مــونــوگلیکوزایدپلی اتر آیونوفور

ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس مادورا بهـرود محتـوی ۱٠ گرم مادورامایسین بصورت آمونیوم مـی بـاشـد.

مکانیسم اثر:تشکیل کمپلکس یونی و ترکیب با کاتیونهای تک ظرفیتی سدیم و پتاسیم و و افزایش نفوذپذیری غشا انگل.

موارد مصرف:جهت پیشگیـری و کنتـرل کـوکسیـدیـوز نـاشـی از ایمریا تنلا، ایمریا آسرولینـا، ایمـریـا نکـاتـریکـس، ایمریا ماکزیما، ایمریا میواتی و ایمریـا بـرونتـی در جوجه های گوشتی.

مقدار مصرف:مادورا بهرود باید به میزان ۵٠٠ گـرم در هـر تـن خوراک اضافه گردد.

مدت مصرف:از یکروزگی تا ۵روز قبل از کشتار طیور.

روش مصرف:بمنظور اطمینان از توزیع یکنواخـت مـاده مـوثـره در کل خوراک، پریمیکس مادورا بهـرود بـایستـی کاملا با خوراک نهایی مخلوط گردد.بدین منظور ابتدا مقدار مورد نیاز را بـا ۲٠ تـا ۵٠ کیلوگرم خـوراک، مـواد اولیـه و یـا مکمـل مخلـوط کرده و سپس مخلوط حاصـل را در حجـم خـوراک اصلی اضافه نمـوده و مجـدداً بـه خـوبـی مخلـوط نمایید.

موارد منع مصرف:در اسـب و سـایـر تـک سمـی هـا مصـرف نشـود.

مادورامایسین برای تک سمی ها کشنـده اسـت.

از مصرف همزمان با سـایـر ضـد کـوکسیـدیـوزهـا خودداری نماییـد.

در طیـور در حـال تخمگـذاری مصـرف نشـود. از افـزایـش دوز دارو خـودداری نمایید.

زمان قطع مصرف دارو:گــوشــت طیــوری کـــه در حـــال درمـــان بـــا مادورامایسین هستند نبایـد بـه مصـرف انسـانـی بـرسـد. ۵روز قبـل از ارسـال گلـه بـه کشتـارگــاه مصرف مادورامایسین را قطع نمایید.

موارد احتیاط:در هنگام حمـل و نقـل و کـاربـرد دارو از مـاسـک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمـاییـد. پـس از حمل و نقل و کاربـرد دارو، دستهـا و صـورت را بـا آب فراوان بشویید.

شرایط نگهداری:در محل خشک و خنک نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:پاکت 5 کیلویی