میل باند: تركيب سیلیکات آلومینیوم ، کلسیم و سدیم هیدراته فعال است که به منظور ممانعت از اثرات زیانبارآفلاتوکسین و دیگر مایکوتوکسین ها و نیز به عنوان پلت بایندر در جیره های دام ، طیور و آبزیان در اکثر نقاط دنیا استفاده می شود .
مورد مصرف :دام ، طیور ، آبزیان ، اسب و شتر
میل باند جزء محدود مایکوتوکسین ها می باشد که عملکرد آن بر روی موجود زنده (In vivo ) مورد
آزمایش قرار گرفته است . میل باند تنها جاذب مایکوتوکسین ها می باشد که اگر تا 8 برابر میزان توصیه
شده  درجیره طیور تخمگذار و نیمچه گوشتی مصرف شود،هیچ گونه تاثیر منفی در عملکرد گله نخواهد داشت .
میل باند جاذب آفلاتوکسین  B1 تا میزان 100 % ، فومونیسین 97% ، ارگوت 100% ، زیرالنونها
تا 95% مي باشد .
برتری میل باند :
الف ) حاوی رطوبت پایین ( 6 تا 8% ) می باشد که این شرایط به جذب مایکوتوکسین های احتمالی موجود در خوراک کمک می کند .
ب ) ذرات کوچک حدود 28 تا 32 میکرون که موجب افزایش سطح تماس برای جذب مایکوتوکسینها می باشد .
ج ) دارای اسيدیته خنثی (7=pH)
میزان مصرف : 1 تا 2.5 کیلوگرم در هر تن خوراک با توجه به میزان الودگی
نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی