گروه دارويي : كوكسيدواستات وسيع الطيف( پريميكس گرانوله 10%)

تركيب :هر كيلوگرم حاوي 100 گرم موننسين سديم مي باشد.

مواد تشكيل دهنده :

 كنترل و پيشگيري از كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي

 كنترل و پيشگيري از كوكسيديوز در نيمچه هاي تخمگذار

 علائم كمبود عناصر كمياب و عناصري مانند روي، مس و آهن

مقدار و روش مصرف:

جوجه هاي گوشتي و نيمچه تخمگذار: 2/1 – 1 كيلوگرم در هر تن خوراك در جوجه هاي گوشتي تا سه روز قبل از كشتار و در نيمچه هاي تخمگذار حداكثر تا 16 هفتگي

بوقلمون پرواري:1000-900 گرم در يك تن خوراك حداكثر تا 16 هفتگي

تداخل دارويي:

 از مصرف همزمان با كلرامفنيكل، اريترومايسين و سولفاميدها پرهيز شود زيرا احتمال بروز مسموميت وجود دارد.

از مصرف همزمان باتيامولين و اولئاندومايسين خودداري شود زيرا باعث كاهش شديد رشد يا حتي مرگ مي گردد.

موارد منع  مصرف:

 در اسب يا سایر تك سمي ها مصرف نشود زيرا مي‌تواند اثر سمي داشته باشد.

در مرغ هاي تخمگذار و بوقلمون هايي كه در حال تخمگذاري هستند و ساير گونه هاي پرندگان نبايد مصرف شود.

زمان پرهيز از  مصرف: سه روز قبل  از كشتار طيور بايد مصرف دارو قطع شود.

احتياط:

 دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

هنگام مخلوط كردن دارو يا خوراك از لباس و دستكش محافظ و ماسك ضد غبار استفاده شود.

 در صورت تماس دارو با چشم سريعاً با مقدار زيادي آب شستشو داده شود.

شرايط نگهداري:در جاي خشك، خنك و دور از نور نگهداري گردد.

بسته بندي: پاكت 5 كيلوگرمي