دسته دارويي: كوكسيديواستات يونوفوره

 

تركيب: هر كيلوگرم موننتين® حاوي:

 

 

100 gr

Monensin

1000 gr

Excipients q.s. to

 

 

مكانيسم اثر: موننتين® يك آنتي بيوتيك يونوفوره وسيع الطيف مي باشد كه از Streptomyces Cinamonensis جدا شده است. موننتين® قادر است بايون هاي فلزات يك ظرفيتي مثل سديم وپتاسيم كمپلكس هاي يوني قابل حل در چربي تشكيل دهد. كمپلكس موننسين-كاتيون، غشاهاي بيولوژيك را نسبت به يون هاي سديم و پتاسيم نفوذپذير مي سازد و بدين ترتيب روي اعمال مختلف سلولي وابسته به انتقال يون اثر دارد. در نتيجه انتقال يون ها، بعضي از اعمال ميتوكندريايي كه شامل اكسيداسيون سوبسترا و هيدروليز آدنوزين تري فسفات مي باشد، مهار مي گردد. موننسين سبب افزايش ورود سديم و تحريك پمپ سديم- پتاسيم مي شود و اين اعمال باعث تجمع يون سديم، افزايش فشار اسمزي و جذب آب و در انتها موجب تورم و انهدام انگل مي گردد.

 
موارد مصرف: موننتين® بعنوان كوكسيديواستات در جوجه هاي گوشتي و جوجه هاي جايگزين شده تخم گذار براي پيشگيري از كوكسيديوز ناشي از گونه هاي بيماريزاي آيمريا يعني آيمريا آسرولينا، آيمريا تنلا، آيمريا ميواتي، آيمريا نكاتريكس، آيمريا ماگزيما وآيمريا برونتي بكار مي رود. اين دارو همچنين در بوقلمون هاي پرواري براي پيشگيري از كوكسيديوز ناشي از آيمريا آدنوئيدس، آيمريا گالوپاوونيس و ايمريا مله اگريتيس مصرف مي شود.

 
مقدار و روش مصرف:
– جوجه هاي گوشتي و نيمچه هاي تخم گذار: 1200- 1000 گرم پرميكس موننتين® در يك تن دان (حاوي 120-100 ميلي گرم موننسين فعال در هر كيلو خوراك) بخوبي مخلوط گردد. اين ميزان دارو بايد به طور مداوم در جوجه هاي گوشتي تا 3 روز قبل از كشتار و در نيمچه هاي تخم گذار حداكثر تا سن 16 هفتگي به جيره غذايي اضافه گردد.

 
– بوقلمون : 900 تا 1000 گرم پرميكس موننتين® در يك تن خوراك (حاوي 90 تا 100 ميلي گرم موننسين فعال در هر كيلو خوراك) اين ميزان از دارو به طور مداوم حداكثر تا سن 16 هفتگي به جيره غذايي اضافه گردد.

 
موارد عدم مصرف: موننتين® در جيره غذايي سگ و اسب و ساير تك سمي ها نبايد مورد استفاده گردد زيرا مصرف آن در اين حيوانات كشنده است. اين دارو نبايد با ساير كوكسيديواستات ها مخلوط شود. موننسين نبايد در مرغ هاي شاخ دار يا ساير گونه هاي پرندگان، مرغ هاي تخم گذار و بوقلمون هايي كه در حال تخم گذاري هستند مصرف شود.

 
تـوجـه ! : دوز درماني و دوز سمي و كشنده اين دارو نزديك به هم می باشند (در جوجه ها LD50 = 284 ± 47 ميلي گرم در هر كيلوگرم مي باشد) لذا هنگام مصرف اين دارو دقت لازم را در مورد ميزان مصرف دارو به كار بريد. اين دارو به طور همزمان با مواد حاوي تيامولين مصرف نشود. قبل از مصرف بايستي اين دارو كاملاً با غذا مخلوط گردد. قبل از مخلوط كردن پرميكس موننتين® با خوراك اصلي بايد ميزان توصيه شده را با مكمل هاي معدني و یا با ساير مواد افزودني و يا مقدار مناسبي از غذا مخلوط كرد و سپس مخلوط آماده را با دقت به خوراك اصلي اضافه كرده و سپس مخلوط نمود.

 
تداخل دارویی : در مصرف هم زمان موننسین با تیامولین و اولئاندومایسین نضعیف رشد یا مرگ ممکن است اتفاق بیافتد .اگر موننسین همراه باکلرامفنیکل ، اریترومایسین و سولفونامیدها مصرف شود احتمال بروز مسمومیت وجود دارد.

 
موارد احتياط:
– دارو دور از دسترس اطفال نگهداري مي شود.
– در هنگام مخلوط كردن وكاربرد دارو از لباس و دستكش هاي محافظ و ماسك ضد غبار استفاده نماييد.
– پس از مخلوط كردن دست ها را با آب و صابون بشوئيد.
– در صورت تماس تصادفي با چشم، آنرا بلافاصله با آب فراوان بشوئيد.

– از تماس مستقيم دارو با پوست بايد اجتناب شود.

– پس از استفاده درب كيسه را محكم ببنديد.

 

اثرات جانبي: در صورت عدم وجود كوكسيديوز، كاهش ميزان رشد در جوجه هايي كه ميزان 100 ميلي گرم موننسين به ازاي هر كيلوگرم غذا، تغذيه شده بودند گزارش گرديده است. تحت بعضي از شرايط كاهش رشد ايجاد شده همراه مصرف موننسين با افزايش ميزان پتاسيم در جيره غذايي بر طرف مي شود.

 

شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
زمان پرهيز از مصرف: 3 روز قبل از كشتار بايستي دارو از جيره غذايي حذف گردد.

 

مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.

 
بسته بندی: پاکت های آلومینیومی سه لایه لامیننت 5 کیلوگرمی