MT 55 متیونین عبوری شکمبه

محصولی انحصاری به شکل گرانول چربی بدون بو، محتوی دی ال متیونین محافظت شده برای گاوهای شیری

Methionineدر فرم فعال خود (دی ال) به طور اختصاصی، برای تولید شیر لازم می باشد.

وزن مخصوص این گرانول ها، عبور سریع از شکمبه به روده، با حداقل اتلاف و حداکثر جذب در روده را امکان پذیر می سازد.

آنالیز استاندارد:

دی ال متیونین:      حداقل ………………………… 55%

مزایای MET 55:

قابل استفاده در دستگاه آسیاب خوراک

 MET 55یک عامل چربی سوز بوده که به متابولیزم چربی در کبد کمک کرده و چربی ها را به سایر بافت ها از جمله پستان می رساند.

 افزودن MET 55به جیره این امکان را فراهم می سازد که پروتئین جیره را پایین بیاوریم و این امر به کاهش نیتروژن و اوره خون کمک می کند.

 در شروع دوره شیردهی و همچنین زمانی که میزان پروتئین شیر پایین است، افزودن MET 55بسیار مثمر ثمر است.

 طی مطالعات اثبات شده نشان داده شده است که MET 55اثرات مثبت بر روی میزان تولید و درصد پروتئین شیر دارد. با افزودن MET 55درصد چربی بخصوص در اواسط و اواخر دوره شیردهی افزایش می یابد.

کیفیت:

 هر یک از ریزدانه های MET 55از مخلوط همگن متیونین 55 درصد درون حامل هایی از جنس چربی گیاهی درست شده است.

 این تکنولوژی انحصاری می باشد.

متیونین:

 تعریف :اسيدهای آمينه از مهمترين مواد مغذي هستند كه بايستي از طريق خوراك تأمين شوند. اين مواد واحد سازنده پروتئين‌ها يعني جزء اصلي سازنده بافتهاي بدن مي‌باشند. همچنين در شير و ساير محصولات دامي از مهمترين اجزا به شمار ميروند.

متیونین یکی از آمینواسیدهای ضروری است که نقش اصلی آن شرکت در سنتز و تولید پروتئینهاست. متیونین نقش مهمی در انتقال گروه متیل در بدن بر عهده دارد. همچنین تبدیل متیونین به سیستاتیونین و سیستئین از طریق واکنشهای انتقال گوگرد یا ترانس سولفوراسیون اهمیت خاصی دارد.

متیونین مکرراً بعنوان اولین اسیدآمینه ضروری محدود کننده در پروتئین قابل متابولیسم گاوهای شیری شناسایی شده است. متیونین محافظت شده در شکمبه به صورت مکمل خنثی شکمبه ای و اندازه گیری اثرات آنها بر روی افزایش وزن گاوهای در حال رشد و تولید پروتئین شیر گاوهای شیرده نتایج بسیار مطلوبی را نشان داده است.

افزایش مقادیر متیونین در پروتئین قابل متابولیسم علاوه بر اثری که روی تولید پروتئین شیر دارد، در گزارش ها باعث افزایش درصد چربی شیر نیز شده است.

این افزایش در درصد چربی شیر در مطالعاتی که تزریق پس از شکمبه ای انجام شد و هنگامی که متیونین به شکل محافظت شده شکمبه ای عرضه شد مشاهده گردید.

ثابت شده است که با تزریق متیونین به داخل دوازدهه گاوها در اوایل شیردهی نسبت اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و زنجیره متوسط افزایش می یابد و نسبت اسیدهای چرب زنجیره بلند در چربی شیر کاهش می یابد. این اسیدآمینه در سنتز کیلومیکرونها و لیپوپروتئینهای با چگالی بسیار کم (VLDL) در کبد و روده نفش مهمی ایفا می کند.

سوبسترای مورد نیاز برای سنتز کیلومیکرون ها وVLDL  علاوه بر حضور اسیدهای چرب زنجیره بلند که تشکیل شدن آنها را تحریک می کند شامل آپولیپوپروتئین ها و فسفولیپید ها نیز می باشد.

سنتز آپولیپوپروتئین ها نیازمند اسیدهای آمینه است. همچنین سنتز فراوانترین فسفولیپید (فسفاتیدیل کولین) نیازمند کولین است.

ثابت شده است که بخشی از نیازهای گاوشیری به متیونین، به علت متیل دهندگی برای سنتز کولین است. مقادیر معنی دار متیونین موجود در خوراک برای ساخت حیاتی اسیدآمینه سیستئن از طریق سیر انتقال گوگرد استفاده می شود.

بدین جهت توصیه های مربوط به تنظیم خوراک بر مبنای ترکیب سیستئین و متیونین صورت می گیرد. باید توجه داشت که تنها متیونین قابل تبدیل به سیستئین است و سیر برگشت آن در بافت های بدن امکان پذیر نیست لذا لازم است متیونین به اندازه نیاز در خوراک وجود داشته باشد.

محافظت شکمبه ای اسید های آمینه:

مهمترین روش های محافظت از اسیدهای آمینه شامل در کپسول گذاری اسیدهای آمینه و استفاده از آنالوگهای اسیدهای آمینه می باشد. کنترل مسیرهای متابولیک در شکمبه و بستن شیار مری نیز از دیگر روش های محافظت از اسیدهای آمینه و پروتئین ها می باشد.

هدف نهایی از تغذیه پروتئین در نشخوارکنندگان تامین مناسب از مجموع و هر یک از اسیدهای آمینه مورد نیاز آن ها می باشد.

اسیدآمینه لیزین به مقدار زیاد در سنتز پروتئین شیر مورد استفاده قرار می گیرد. متیونین مهمترین پیش نیاز در سنتز پروتئین شیر می باشد و علاوه بر این در سنتز لیپوپروتئین های سرم، سنتز اسیدهای چرب بلند زنجیر شیر، انتقال چربی ها در خون و … نقش دارد.

اسیدآمینه های گوگرد دار رسیده به روده اولین محدود کننده رشد الیاف می باشد. جیره هایی که معمولا در تغذیه دام های پر تولید مورد استفاده قرار می گیرند دارای تجزیه پذیری بالایی در شکمبه بوده و پروتئین منتقل شده به روده کوچک قادر به تامین اسیدآمینه های مورد نیاز این دام ها نمی باشد.

کوشش های فراوانی جهت استفاده از فرم های محافظت شده اسیدآمینه در جیره دام های پر تولید صورت گرفته است. معمولا محافظت از اسیدهای آمینه به روش های مکانیکی و فیزیکی صورت می گیرد.

کپسوله کردن با لیپیدها:

در فرایندهای مکانیکی، محافظت با پوشانیدن اسید آمینه با چربی ها یا اسیدهای چرب و بعضی اوقات با اضافه کردن کربناتها، لسیتین، گلوکز و سایر فرآورده ها صورت می گیرد که کلا به این روش کپسوله کردن اسیدهای آمینه می گویند.

این روش محافظت کردن اسیدهای آمینه دارای محاسنی می باشد از جمله:

مواد پوششی به آسانی قابل دسترس می باشند.

چون مواد مغذی به صورت دست نخورده باقی میمانند اجازه داده می شود که به سرعت اثر خود را  نشان دهند.

نحوه استفاده از MET 55:

گاو شیری: 20 تا 30 گرم در روز به ازای هر راس

بز و گوسفند: 5 تا 10 گرم در روز به ازای هر راس

بسته بندی: سطل های پلاستیکی 10 کیلوگرمی